Sorolaisen uudenvuodenrukous (n. 1595)

21.02.2020

Julkaisu Yx kijtossana ja rucous wden vuoden päivänä Jumalan tyge sanotappa sisältää uudenvuoden ajankohtarukouksen ja kiinteämpään saarnatuoliliturgiaan liittyvän saarna-, rippi- ja esirukouksen. Tässä julkaistaan painatteen uudenvuodenrukous kutakuinkin nykyaikaisessa kirjoitusasussa. Martti Parvion tutkielman (1983) mukaan laatija on todennäköisesti Turun piispa Ericus Erici Sorolainen ja painovuosi 1595.

Uudenvuodenrukous

Kaikkivaltias, laupias ja iankaikkinen Jumala, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, sinä, joka taivaan ja maan, ja kaiken mitä niissä on, sekä näkyväiset että näkymättömät kappaleet, yhdessä sinun ainokaisen poikasi, Jeesuksen Kristuksen, meidän totisen lunastajamme, ja sen Pyhän Hengen, lohduttajamme kanssa, sinun väkevän sanasi kautta, tyhjästä luonut olet, ja ne kaikki vielä nyt, sinun jumalisen voimasi ja viisautesi kautta, ihmeellisesti ylläpidät.

Sinä, joka ajat, vuodet ja kuukaudet, sangen viisaasti ja taitavasti säätänyt ja asettanut olet, yön ja päivän toisistaan erottanut. 

Sinua elävää kaikkivaltiasta ja iankaikkista Jumalaa, me kaikesta sydämestämme kiitämme, ylistämme, ja kunnioitamme, sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän ainoan lunastajamme ja vanhurskauttajamme kautta, kaikkien sinun jumalisten hyvien tekojesi tähden, joita meille sulasta armosta ja laupeudesta, ilman meidän ansioitamme, tällä edesmenneellä vanhalla vuodella, ja kaikkena meidän elinaikanamme, monella muodolla, sangen runsaasti, osoittanut olet.

Kiitosaiheet

Ja erityisesti kiitämme me sinun jumalista hyvyyttäsi ja isällistä rakkauttasi, että ainokaisen Poikasi Jeesuksen Kristuksen, tähän maailmaan meidän tykömme lähetit, ja annoit hänen, sinun ihmeellisen neuvosi mukaan, meidän heikon luontomme päällensä ottaa, ja ihmiseksi tulla, siksi, että me vaivaiset hänen kauttansa, synnistä, kuolemasta ja iankaikkisesta kadotuksesta, vapahdetut ja päästetyt olisimme.

Ja että sinun pyhä sanasi, meidän seurakunnissamme ja kokouksissamme, puhtaasti ja selkeästi, toimellisten saarnamiesten, ja uskollisten opetusisäin kautta, olet antanut saarnata ja opettaa, sakramentit oikealla tavalla, sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen asetusten mukaan jakaa ja toimittaa.

Että meidän syntiemme moninaiset ansaitut rangaistukset armollisesti helpottanut [hogistanut] ja keventänyt olet, ja meitä tämän pauhaavan maailman moninaisissa tuskissa ja ahdistuksissa ihmeellisesti huolta pitänyt, ja meidän köyhän isänmaamme, vihollisten päälle karkaamiset, ja meidät kaikki, heidän tyranniudestaan, orjuudestaan ja vankeudestaan, armollisesti varjellut ja vapahtanut olet, ja että tämän pitkällisen sodan ja verenvuodatuksen jälkeen, olet meille vahvan rauhan ja pysyväisen sovinnon lainannut.

Että myös meitä, ja meidän köyhiä ystäviämme, sinun jumalallisella rikkaalla hyvästisiunauksella, kodin ja kartanon, riistan ja tavaran, perheen ja lasten kanssa, hyvästisiunannut olet, ja ne kaikista vaaroista ja vahingoista, sinun pyhien enkeleidesi kautta, isällisestä rakkaudesta ja hyvyydestä suojellut ja varjellut.

Että ruumiin terveyden, hengen einehen ja ravinnon, verhon ja vaatteen, armollisesti meille lainannut olet, ja sangen runsaasti meitä ja meidän ystäviämme armolla ja laupeudella, kruunannut ja kaunistanut. Näiden kaikkein ja muiden lukemattomien hyvien tekojesi tähden, oi rakkain Isä, me sinua yksimielisesti kiitämme ja kunnioitamme.

Kristikunnan puolesta

Ja rukoilemme edespäin kaikesta sydämestämme, että koko kristikunnassa ympäri maailman, sinun pyhissä, selkeissä ja terveellissä sanoissasi, ja siinä palveluksessa, joka sinulle otollinen ja meille terveellinen olisi, kiinnittäisit ja vahvistaisit, niin että me päivä päivältä, sinun oikeassa tuntemisessasi ja pelossasi kasvaisimme, lisääntyisimme ja enenisimme, ja sinun nimeäsi alati kiittäisimme ja kunnioittaisimme.

Lähetä meille toimelliset saarnamiehet, vahvat ja uskolliset opetusisät, ja pane sinun pyhät ja terveelliset sanasi heidän sydämiinsä ja suihinsa, siunaa [lahjoita] myös heitä hyvillä ja kunniallisilla tavoilla, että he uskollisesti ja toimellisesti, terveellisen opin, hyvän esimerkin ja kunniallisen elämän kanssa, sinun seurakuntaasi, hallita ja johtaa [edesseisoa] taitaisivat.

Estä kaikki myrkylliset opetukset, pahennukset, erhetykset ja villitykset, ettei perkele yhdessä hänen jäseniensä kanssa, sitä selkeää evankeliumin oppia, pimittämään, turmelemaan ja tyhjäksi tekemään alkaa [matkaan saattaa] taitais.

Ylläpidä sakramenttien oikea toimittaminen meidän seurakunnissa, kaikkinaista turmelusta vastaan. Hallitse ja varjele sinun kristillinen kirkkosi ja seurakuntasi ympäri maailman, joka sinua oikein sinun tahtosi ja mielesi mukaan palvelee.

Esivallan puolesta

Anna hyvä, onnellinen, terveellinen ja rauhallinen maailman esivallan meno. Katso armollisesti kaikkien kristillisten pääruhtinaitten, herrain ja kuningasten puoleen, mutta erityisesti meidän maanhaltijamme ja kuninkaamme K. M. yhdessä hänen neuvonantajiensa ja uskollisten käskyläistensä kanssa. Älä salli heidän, sinun terveellistä jumalista sanaasi ja sen uskollisia palvelijoita, vihata, vainota ja alaspolkea, vaan että he kaikesta sydämestänsä, väestänsä ja voimastansa, sitä rakastaisivat ja vastaanottaisivat, ja siinä vilpittömästi hamaan loppuun asti vahvana pysyisivät.

Taivuta heidän sydämensä, rauhaan, sovintoon ja yksimielisyyteen. Poiskarkoita, sodat, riidat, tappelut, veren vuodatukset ja eripuraisuudet, huoruudet, varkaudet, murhat ja miestapot, niin että me köyhät alamaiset, yhtä rauhallista ja levollista elämää ilman mitään pelkoa elää mahtaisimme.

Anna heille armo, viisaus, taito ja ymmärrys, että he jumalisen viisaasti ja toimellisesti, heidän alamaisiansa sinun tahtosi mukaan hallita ja johtaa [edesseisoa] taitaisivat, että laki ja oikeus heidän kauttansa, ylöspidetyksi ja vahvistetuksi tulisi ja kaikkinainen väkivalta ja vääryys alaspainetuksi.

Kodin puolesta

Ota myös, oi pyhä Isä, tämä kapunki (linna ja valtakunta), jossa me asumme, sinun laupiaan suojeluksesi ja isällisen varjeluksesi alle. Varjele meidän kotimme ja kartanomme, riistamme ja tavaramme, tulipalosta ja muista vahingoista; myös meidän puolisomme, lapsemme ja perheemme, ja kaikki köyhät ystävämme, kaikista vaaroista sielun ja ruumiin puolesta.

Anna meille tämän elämän tarpeeksi, vilja merestä, metsästä ja maasta. Pois estä hallavuodet, nälkä ja kallis aika [tiurisaika], ruttotaudit ja kaikki muut vaaralliset ajat. Lainaa meille armollisesti kohtuullinen ja tarpeellinen ilma, pouta ja sade, lämmin ja kylmä, että ruoho ja kaikkinainen kylvö maassa, ajallansa juurtuisi, kasvaisi, vahvistuisi, kypsentyisi ja hedelmän tuottaisi, meidän henkemme elatukseksi ja ravinnoksi.

Elämä Jumalan lapsena

Sitten rukoilemme me sinua, oi laupias Isä, että sen entisen vanhan pahuuden, ylpeyden, kovakorvaisuuden ja sisällisen saastaisuuden, joka vanhan Aadamin puolesta meissä asuupi, ja meitä kaikkinaiseen syntiin, pahuuteen ja häpeisiin tempaa ja vetää, meistä pois riisuisit, ja jälleen puettaisit meitä, uudella mielellä ja sydämellä, kunniallisilla tavoilla ja menoilla ja jumalisella elämällä, että me pyhyydessä ja vanhurskaudessa sinua palvella mahtaisimme, kaikkena meidän elinaikanamme.

Viimein rukoilemme me sinua, oi hyvä Isä, että soisit [lainaisit] meille yhden iloisen, levollisen, onnellisen, terveellisen ja rauhallisen uuden vuoden, että me iloisella mielellä, sinua kiittää mahtaisimme, rauhassa ja sovinnossa eläisimme, ja toinen toistamme rakastaisimme. Ja että pian antaisit joutua sen oikean uuden vuoden, ja loppumattoman ilovuoden, jona me tästä vanhasta, syntisestä, riitaisesta, pauhaavaisesta ja surullisesta maailmasta erotetuksi ja päästetyksi tulisimme; ja sinua sitten siinä uudessa taivaassa ja maassa, jonka itse valmistanut olet, yhdessä sinun pyhien enkeleidesi ja ulosvalittujen ystäviesi kanssa, ylistää, kiittää ja kunnioittaa mahtaisimme lakkaamatta.

Rukouksen päätös

Näitä kaikkia, oi rakas taivaallinen Isä ja armollinen Jumala, me sinulta vahvan uskalluksen kanssa anomme, tämän äsken syntyneen piltin Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on sinun rakas Poikasi, meidän lunastajamme ja vapauttajamme, ja se uskollinen Immanuel yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa, nyt ja iankaikkisesti hyvästisiunattu.

Aamen.

Lähde: Ericus Erici Sorolainen, Yx kijtossana ja rucous wden vuoden päivänä, n. 1595. Tukholma. Teksti on julkaistu näköispainoksena Martti Parvion toimittamassa teoksessa Yx kijtossana ia rucous wden vuoden päivänä: suomalainen saarnatuoliliturgia 1500-luvulla, 1983. Helsinki. Tekijä ja julkaisuvuosi Parvion (1983) mukaan.

Oikoluku, HTML: Martinkirja, 2020. Kieltä nykyaikaistettu, väliotsikot ja kappalejaot lisätty. Joitakin alkuperäisiä sanoja merkitty hakasulkeisiin. Tekijänoikeudet: seuraavien kirjoittajien tekijänoikeus on rauennut: Ericus Erici Sorolainen.