Suomenkieliset katekismukset n. 1543–1816

07.06.2023
Voimme sanoa 1600- ja 1700-luvuilla opetellun Lutherin Vähä katekismusta sitä mitä moninaisimmalla tavalla kysymyksin ja vastauksin selvitellen. Syntyi lukemattomia Vähän katekismuksen laajennuksia, joissa varsin vaihtelevasti koetettiin tähdentää uskon perustotuuksia ja joista kaikista voisi käyttää nimeä "Yksi paras lasten tavara". Mielenkiintoista onkin tutkia, missä muodossa katekismus Suomessa levisi sekä missä laajuudessa eri editiot yleistyivät.
– Rafael Holström, Katekismuskirjallisuutemme 1600-luvulla (1953) –

Suomenkielinen katekismus

Ensimmäinen vaihe 1543–1613

 • Mikael Agricolan Abc-kirja n. 1543
 • Paavali Juustenin katekismus 1574 (ei säilynyt)
 • Jaakko Finnon katekismus n. 1583
 • ensimmäinen Lutherin Vähän katekismuksen suomennos ilman lisäyksiä 1607
 • katekismus leviää opetuskäyttöön kaupunkikouluissa ja pitäjä–seurakunnissa
 • lukutaitoisia lähinnä aatelis- ja pappisperheet, muut eriasteiset virkamiehet ja menestyneimmät kaupunkien porvarit ja maaseudun talonpojat

Toinen vaihe 1614–1699

 • Turun piispa Ericus Erici Sorolaisen Katekismus (1614) ja Vähä katekismus (n. 1614–1621)
 • Turun piispa Johannes Gezelius vanhemman katekismukset Yksi paras lasten tavara (1666) ja Muutamat yksinkertaiset kysymykset (1670) 
 • ensimmäinen Lutherin Ison katekismuksen suomennos 1674
 • katekismus kirkon valvoman ja toteuttaman kansanopetuksen (ulko- ja sisälukutaito ja kristinoppi) peruskirjana (muotoina mm. lukkarikoulut, katekismussaarnat- ja kuulustelut, kinkerikuulustelut, ensi ripille, kummiksi ja avioliittoon aikovien ja vanhemman väen rippikuulustelut ja rippikirjat)
 • nuorempi polvi Varsinais-Suomessa oppii lukemaan (vähintään välttävästi)

Kolmas vaihe 1700-1816

 • ns. Medelplanin puuaapinen 1719
 • ensimmäinen aapiskukko aapisessa 1720-luvulla
 • Gabriel Peldán käynnistää rippikoulut Ilmajoella 1735, Abraham Achrenius Ähtävällä 1736 (Turun hiippakunnan tuomiokapitulin rippikoulusuositus 1740, määräys Porvoon hiippakunnassa 1774)
 • Svebiliuksen katekismus 1746
 • ensimmäinen rippikoulukatekismus 1757
 • ensimmäinen lasten katekismus 1764
 • Möllerin katekismus 1793
 • katekismus kansanopetuksen (sisä- ja ulkolukutaito, kristinoppi) ja rippikoulun (kristinopin tietojen syventäminen ja soveltaminen, ehtoollisopetus) peruskirjana
 • 1700-luvun lopulla koko väestöstä Länsi-Suomessa yli puolet osaa lukea, Itä-Suomessa alle puolet (perusopetuksen antaminen pääasiassa vanhempien, lukkarien ja koulumestarien tehtävä)

Neljäs vaihe 1817–1942

 • katekismuskomitea 1817–1876 (ehdotus 1859)
 • karkeasti arvioiden kansan lukutaito saavutetaan 1800-luvun puolivälissä
 • vuoden 1865 kunnallisasetus siirtää koulutoimen kirkolta kuntien tehtäväksi (ensimmäinen kansakoulu 1867 – seurakunnalliset kiertokoulut jatkavat vielä pitkään toimintaansa)
 • katekismuskomitea 1876–1886 (ehdotukset 1881 ja 1885)
 • katekismuskomitea 1886–1893 (ehdotus 1891)
 • kirkolliskokouksen vuonna 1893 hyväksymä kristinoppi (pohjatekstin laatinut Gustaf Johansson)
 • katekismuskomitea 1918–1923 (ehdotus 1921)
 • kirkolliskokouksen vuonna 1923 hyväksymä kristinoppi (pohjatekstin laatinut Erkki Kaila)

Viides vaihe 1943–

 • katekismuskomitea 1943–1948 (ehdotus 1947)
 • kirkolliskokouksen vuonna 1948 hyväksymä kristinoppi (pohjatekstin laatinut Eino Sormunen)
 • piispainkokouksen asettama kristinoppityöryhmä 1993–1994 (mietintö 1994)
 • kirkolliskokouksen vuonna 1999 hyväksymä kristinoppi (pohjatekstin laatinut Eero Huovinen)

Luettelo vuoteen 1816 mennessä painetuista suomenkielisistä katekismuksista

Luettelossa käytetyt julkaisutyypit: aapiskatekismus (aapinen, ns. kanoninen katekismus), vähä katekismus (Lutherin Vähä katekismus ja muut suppeammat katekismuslaitokset), iso katekismus (Lutherin Iso katekismus ja muut laajemmat katekismuslaitokset), lasten katekismus (pienten lasten opetukseen suunnatut katekismukset) ja  rippikoulukatekismus (rippikoulua tukemaan ja rippikoululaisille laaditut katekismukset).

ENSIMMÄINEN VAIHE 1543–1613

"Lopuksi, niinkuin Teidän Arvoisuudellenne myös valitettiin, että rahvaassa tuskin on ketään, joka tarkoin osaa yksinkertaisesti Isä meitää, mitä sitten uskontunnustusta, käskyjä ja muita kristillisiä kappaleita, ja joka voisi talonväelleen ja lapsilleen selllaista yksinkertaisesti opettaa. (...) olisi kohtuullista, että esivalta ja varsinkin Teidän Arvoisuutenne tässä linnaläänissä tahtoisitte tästä lähtioen antaa kappalaisenne sekä nimismiesten että muiden taloissa yksinkertaisesti esittää katekismusta kansalle olosuhteiden mukaan, jotta se siitä saisi halun käydä jumalanpalveluksissa kirkoissa ja paremmin oppia Isä meidän ym."

– Mikael Agricolan ja Knuut Johanneksenpojan kirje Kustaa Finckelle 7.2.1549


n. 1543 Aapiskatekismus

Abckiria. [16 s.] [Tukholma: Amund Laurentsson]. Pieni oktaavo. Suom. toim. Turun koulumestari Mikael Agricola. Säilynyt vain fragmentti. P. n. 1551 (säilynyt A-arkki; Abckiria Michael Agricola Christiano salutem). P. 1559 (säilynyt B-arkki; Paynettu Stockholisa: Amüd Lauritzen poijalda). Suomenkielisen kirjallisuuden esikoinen. 

n. 1551 Abckiria (1. painos n. 1543)

1559 Abckiria (n. 1543)

1574 Vähä katekismus 

Catechismus, somenkielen tulkittus udistettu ja jumalisten ja caunisten rukoisten ja kijtos sanain cansa enätty ia surella wisudella koottu somalaisten hywäxi ja jocapäiväsexi tarpexi, secä cotona että matkas. [? s.] [Tukholma: Amund Laurentsson]. Oktaavo. Suom. toim. Turun piispa Paavali Juusten. Ei säilynyt.

n. 1581 Vähä katekismus

Nimike, sivumäärä ja painaja tuntematon. [Oktaavo.] Saks. Petrus Canisius. Suom. toim. raumalainen Johannes Matthiae Jussoila. Ei säilynyt eikä aivan varmaa, onko julkaistu.

n. 1583 Vähä katekismus

[Catechismus...] [? s.] [Tukholma: Andreas Gutterwitz]. Oktaavo. Suom. toim. Turun koulumestari Jaakko Finno. Säilynyt vain osittain. Ensimmäisen kerran suomeksi ns. huoneentaulu. 2. uud. p. 1615 (Catechismus eli sen christilisen opin pää cappalet, lyhykäisen vluos toimituxen cansa, yxikertaisil inhimisil sangen tarpelinen/72 s./kuvitettu/Stockholmin caupungis präntätty Christ. Reusnerildä).

1607 Vähä katekismus

Catechismus, se on christilisen opin pääcappaleet, d. Martinus Lutherin vlostoimituxen cansa, soomen kielen tulkitut. 72 s. Prentätty Rostokissa: Staffan Mylly mieheldä, Simonis Iohannis Carelij culutuxe. Duodesimo. Suom toim. Simon Johannis Carelius. Ensimmäisen kerran suomeksi Lutherin Vähä katekismus. Löydetty vuonna 2015.

TOINEN VAIHE 1614–1699

"Sillä että nyt enin jouco on oppenut lukeman, nijstä kysymisistä ia wastauxista, iotca sekä sijhen swwreman ia wähemän Catechismuxen owat sisälle wedetyt. Monicahdat mös owat näinä wuosina kiriasta oppenet lukeman, nijstä ABC kirioista, cuin heidän tygöns owat lähetetyt."

– Ericus Erici Sorolainen Postillan ensimmäisen osan (1621) esipuheessa


1614 Iso katekismus

Catechismus eli christilisen opin pääcappalet, lyhykäisen ja yxikerraitzen vlgostoimitoxen cansa. 505 s. Kuvitettu. Präntätty Stockholmis: Christoph. Reusnerild. Suom. toim. Turun piispa Ericus Erici Sorolainen. Ensimmäinen kysymys-vastaus -muotoa (ns. sokraattinen metodi) käyttävä katekismus. Sorolainen lahjoitti kirjan kaikkiin Suomen kirkkoihin ja vielä 1690-luvulla kirjasta suunniteltiin otettavaksi uutta painosta.

n. 1614–1621 Aapiskatekismus

A A a b c d e f ff g h i k l m ... [16 s.] [Tukholma: Christopher Reusner tai Ignatius Meurer]. Oktaavo. Ensimmäinen ja ainoa säilynyt painos tästä teoksesta on vasta vuodelta 1629 (Präntätty Stockholmin caupungis: Ignatius Meurerildä). On kuitenkin arveltu, että Turun piispa Ericus Erici Sorolainen olisi julkaissut Ison ja Vähän katekismuksen tavoin myös aapisen n. 1614–1621 (Kouri 1984, 19).

n. 1614–1621 Vähä katekismus (seuraava laitos 1664)

Wähä catechismus, erinomaisten kysymisten ia wastausten cansa, vlgoswedetty suomen kielen catechismuxesta, ensistä oppiwaisten tähden. Ericus Erici episc. Abonsis. [120 s.] [Tukholma: Christopher Reusner tai Ignatius Meurer]. Duodesimo. Suom. toim. Turun piispa Ericus Erici Sorolainen. Ensimmäinen painos ei ole säilynyt (nimike vuoden 1629 painoksen mukaan). P. 1629 (Präntätty Stockholmin Caupungis: Ignatius Meurerildä/120 s.). P. 1630 (ei säilynyt). P. 1630 (vain nimiölehti säilynyt). P. 1630 (96 s./Manuale 1630 -painos). P. 1651 (kolofonissa 1650/ei säilynyt). P. 1652 (kolofonissa 1630/Manuale 1653 -painos). P. 1654 (72 s./ei säilynyt). P. 1654 (64 s.). P. 1654 (60 s./ei säilynyt). P. 1657 (Manuale 1658 -painos). 

Seuraava laitos 1664.

Tämä Sorolaisen Vähä katekismus tai sen seuraava laitos (1664) julkaistiin myös yhdeksän kertaa Manuale finnonicum -teoksen (1630, 1653, 1658, 1664, 1670, 1671, 1684, 1685, 1693; vuosien 1671, 1685 ja 1693 laitoksissa ilman omaa nimiölehteä) ja kahdesti muun kansankäsikirjan (Yxi wähä suomenkielinen wirsi-kirja, ennen vuotta 1680 ja ilmeisesti 1685; molemmissa ilman omaa nimiölehteä) yhteydessä.
Sen sijaan vuoden 1646 Manuale finnonicum -teoksessa (oma nimiölehti) ja useissa muissa säilyneissä kansankäsikirjoissa (Suomenkielinen wirsi ja ewangeliumi kiria 1668, Suomenkielinen wirsi-kirja 1674, Virsikirja 1680-luvulta, Täsä udesa käsikirjassa... 1688 ja [1688 tai myöh.], Suomalaisten sielun tawara 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1696 ja [1700]; kaikissa ilman omaa nimiölehteä) on liitettynä Lutherin Vähä katekismus ilman selityksiä ja kommentteja. Samoin vuoden 1701 virsikirjan (Uusi suomenkielinen wirsi-kirja) kokoonpanoon kuului Lutherin Vähä katekismus ilman laajennuksia tai muutoksia (ilman omaa nimiölehteä). 
Noin vuonna 1690 Daniel Medelplan painoi Viipurissa kansankäsikirjan, jonka katekismuksena on ilmeisesti ollut Viipurin piispa Petrus Bångin vuonna 1689 suomeksi toimittama Lutherin Vähä katekismus (Holmström 1953, 122; SKB 777; SKB 4235). Tämä kansankäsikirja on säilynyt vain osittain (mm. nimiölehti ei säilynyt).

1615 Catechismus eli sen christilisen opin pää cappalet (n. 1583)

1628 Vähä katekismus

Somen kielinen d. Martinus Lutherin pienembi catechismus saxan kielen jälken ojettu, a Canuto Carelio Vijdeburgio. 80 s. Stockholman caupungis: ab Ignatio Meurero. Kvartto. Suom toim. Tornion kirkkoherra Canutus Martini Carelius. Tämän katekismuksen erityispiirteenä ripin korostus.

1629 A A a b c d e f ff g h i k l m ... (n. 1614–1621)

1629 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1630 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1630 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1630 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

[1639–1640 Katechismus] (ks. Vähä katekismus 1644)

1643 Vähä katekismus

[Katechismus...] [? s.]. [Tukholma: Peter van Selow]. Ei säilynyt. Ns. Bjuggin katekismus. Viipurin piispa Petrus Bjuggin toimeksiannosta laadittu katekismus. Julkaisun toimittamisesta vastasi ilmeisesti Viipurin koulun rehtori Henricus Martini Fattebuur.

1644 Vähä katekismus

Katechismus, eli se: christillinen oppi meiden uskom päe kappalegista nuorel ja yxikertaisel kansal sangen tarpellinen. 88 s. Stukkolmis: Peter Fanselaulda. Oktaavo. Ns. van Selowin katekismus. Kysymyksessä on ns. Bjuggin katekismuksen (1643) kyrillinen versio. Koko teos ladottu kyrillisin kirjaimin. Translitteroinnista vastasi ilmeisesti tulkki Johannes Roselin. Pippingin mukaan suomenkielinen katekismus kyrillisin kirjaimin olisi valmistunut myös 1639–1640 (Pipping 40/ei säilynyt).

Vuonna 1628 Peter van Selow oli Tukholmassa painanut vähä katekismuksen kyrillisin kirjaimin Inkerin aluetta varten (Катихизисъ = Katihizis). Tämä katekismus on kuitenkin venäjänkielinen.
Vuonna 1662/1663 painettiin Turun piispan Johannes Elei Terseruksen toimittama iso katekismus Förklaring öfwer catechismum (528 s./oktaavo/Vthi Åbo: tryckt aff Petro Hansonio Academiae typogr). Tämä katekismus oli ruotsinkielinen eikä sitä käännetty suomeksi.

1651 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1652 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1654 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1654 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1654 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1657 Wähä catechismus (n. 1614–1621)

1664 Vähä katekismus

Wähä catechismus, erinomaisten kysymisten ia wastausten cansa, vlgoswedetty suomen kielen catechismuxesta, ensistä oppiwaisten tähden. Ericus Erici episc. Aboënsis. 72 s. Stockholmis: präntätyt Ignatius Meurerin culutuxel. Duodesimo. Ei säilynyt (Pipping 34 f/kannessa 1654). Uusi laitos (aiempi laitos n. 1614–1621). Tämä laitos sisältää myös Lutherin ehtoollisohjekirjasen Erinomaiset kaunijt, tarpeliset, ja christiliset kysymyxet, ynnä wastausten cansa (suom. Jacobus Johannis Collinus) sekä kirjoituksen Hieronymuxen prophetia, wijmeisestä mailman lopusta, iosta ennustettu on ylitze 1200. wuotta sijtte. P. 1664–1668 (Pipping 34 g/kannessa 1657/Manuale 1664 -painos). P. 1668 (ei säilynyt). P. 1670 (myös Manuale 1670 -painos). P. 1682 (72 s./Präntätty Stockholmis: ylöspandu Thomas Andruxen poiallda Bergmanild [= Johan Georg Eberdt]/myös Manuale 1684 -painos).

1664–1668 Wähä catechismus (1664)

1666 Aapiskatekismus (seuraava laitos 1684)

Yxi paras lasten tawara on I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. Toim. Johannes Gezelius vanhempi. 96 s. Turusa: prändätty Petar Hannuxen pojalda. Oktaavo. P. 1670 (duodesimo/72 s./ei säilynyt). P. 1674 (sextodesimo/96 s./ei säilynyt). P. 1680 (ei säilynyt). P. 1682 (ei säilynyt). P. 1683 (ei säilynyt). P. 1687? (ei säilynyt). 

Seuraava laitos 1684. 

1668 Wähä catechismus (1664)

1670 Vähä katekismus

Mutamat yxikertaiset kysymyxet, uloswedetyt endisistä,ja pidemmistä kysymyxistä (cuin owat cootut nijden tähden, jotca tahtowat Lutheruxen selityxen P. Ramatun perustoxella wahwista) ja uloskäynet, että yhtäläinen tapa pidettäisin caikisa seuracuñisa. [24 s.] [Turku: Johan Winter]. Duodesimo. Ei säilynyt. Suom toim. Johannes Gezelius vanhempi. Lyhennelmä Lasten paras tavara -aapiskatekismuksen kysymyksistä. Lisäksi Athanasioksen uskontunnustus. P. 1671 (Präntätyt Turusa: Johan Winterildä). P. 1673 (ei säilynyt). P. 1687. P. 1685–1701 (30 s./sextodesimo/Upsalas: prändätty Henrich Keyserilda). P. 1685–1701. P. 1695 (Upsalassa?).

1670 Wähä catechismus (1664)

1670 Yxi paras lasten tawara (1666)

1671 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1673 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1674 Iso katekismus

D. Martinus Lutheruxen Catechismus se suurembi hänen cuningallisen Maij:tins cuningas Carlein, sen XI. Ruotzin, Göthein, ja Wendein, etc. etc. suurwoimallisimman cuningan ja herran armollisimman käskystä, ja culutuxella. Suomexi käätty â Jacobo Raumanno pastore & praeposito in Birckala. 240 s. Turusa: prändätty Johann Winterildä. Kvartto. Suom. Pirkkalan kirkkoherra Jacobus Pauli Raumannus. Lupa suomennokseen myönnettiin jo 1664. 2. p. 1821 (Se suurembi doctor Martinus Lutheruxen katechismus). 3. p. 1831.

1674 Yxi paras lasten tawara (1666)

1680 Yxi paras lasten tawara (1666)

1682 Wähä catechismus (1664)

1682 Yxi paras lasten tawara (1666)

1683 Yxi paras lasten tawara (1666)

1684 Aapiskatekismus (seuraava laitos 1702)

Yxi paras lasten tawara on I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. Muutamat jumaliset rucouxet. Toim. Johannes Gezelius vanhempi. 72 s. Turusa: prändätty Johan Winterildä. Duodesimo. Uusi laitos (aiempi laitos 1666). Tämä laitos sisältää myös Athanasiuksen uskontunnustuksen. P. 1687 (Stokholmis: prändätty Johan Georg Eberdildä). P. 1691. P. 1693 (Turusa: prändätty Johan Winterildä). 

Seuraava laitos 1702.

Åbo akademin kirjastossa on vuonna 1695 painettu Lasten paras tawara on I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat (Turusa: prändätty Johan Winterildä), jonka nimike ei vastaa mitään muuta tunnettua Gezeliuksen aapiskatekismuksen laitosta (1666, 1684, 1702, 1709, 1761).

1685–1701 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1685–1701 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1687 Vähä katekismus

Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust. Joca sisälläns pitä ne cuusi pääkappaletta sijtä christillisest opist. Nuorudelle ja nijlle yxikertaisille suurex hyödytyxex, kysymyxis käsitetty. D. Martinvs Lvthervxelda. 96 s. Lutheria kuvaava puupiirros. Kuvitettu. Stockholmisa: prändätty Hendrick Keijsarilda, kuningalisen ja Upsalan acad. kiria pain. Sextodesimo. 2. uud. p. 1689 (Upsalas: prändätty Henrick Keijsarilda, kuningalijsen ja Acad. kirjanpräntäjäldä). 3. uud. p. 1695 (80 s.).

1687 Yxi paras lasten tawara (1666)

1687 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1687 Yxi paras lasten tawara (1684)

1689 Vähä katekismus

[Catechismus...] [26 s.] [Wiborg: Daniel Medelplan]. Duodesimo. Ei säilynyt. Ns. Bångin katekismus. Laatinut Viipurin piispa Petrus Bång. Joitakin lehtiä sisältyy ilmeisesti Viipurissa noin vuonna 1690  painettuun kansankäsikirjaan (ks. Holmström 1953, 122; SKB 777; SKB 4235).

1689 Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust (1687)

1691 Yxi paras lasten tawara (1684)

1693 Yxi paras lasten tawara (1684)

1695 Vähä katekismus

D. Mart. Lutheruxen Catechismus, ulostoimitusten cansa. 62 s. Rijasa: prändätty Johann Georg Wilkildä, cuningaliselda kirjain-pränttäjäldä. Oktaavo. Katekismus painettu todennäköisesti Baltian alueen ruotsalais-suomalaista sotilasseurakuntaa varten.

1695 Vähä katekismus

Pyhän Lutheruxen catechismus, lyhykäisest pyhän Raamatun jälken selitetty ja cokonpandu kysymysten ja wastausten canssa. 145 s. Rijasa: prändätty Johann Georg Wilkildä, cuningaliselda kirjain-pränttäjäldä. Oktaavo. Katekismus painettu todennäköisesti Baltian alueen ruotsalais-suomalaisia sotilasseurakuntaa varten. Pippingin mukaan painettu 1694, mutta kyseessä on ilmeisesti virhe. 

1695 Mutamat yxikertaiset kysymyxet (1670)

1695 Lasten paras tawara (ks. aapiskatekismus 1684)

1695 Catechesis, taicka summa sijtä pyhäst Raamatust (1687)

KOLMAS VAIHE 1700–1816

Oletkos kristitty?

Vastaus: Olen.

Minkätähden sinua kristityksi kutsutaan?

Vastaus: Sen tähden, että minä olen kastettu nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen, ja olen kasteessa päälleni pukenut Kristiksen, jonka minä uskon ja tunnustan Vapahtajakseni ja autuaaksitekijäkseni.

Mistäs tämän opit ja tiedät?

Vastaus: Katekismuksesta.

– Svebiliuksen katekismus 1746 (teksti nykymuodossa)


1702 Aapiskatekismus (seuraava laitos 1709)

Lasten paras tawara: I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. V. Athanasiuxen uscon tunnustus. 96 s. Turusa: prändätty Johan Winterildä. Duodesimo. Uusi laitos (aiempi laitos 1684). P. 1706 (Turusa: prändätty Henr. Christoph Merckelild). P. 1708 (108 s.). P. 1709 (ei säilynyt). Vuosien 1708 ja 1709 painokset sisältävät myös Seitsemän kuningas Daavidin katumuspsalmia ja "wielä bladein täyttexi" psalmit 25 ja 103. Lisäksi Pippingin mukaan kaksi tämän laitoksen painosta otettu Tallinnassa (Reval/Rewelis) n. 1723 ja 1793 (Pipping 132 d-e/eivät säilyneet). 

Seuraava laitos 1709.

1706 Lasten paras tawara (1702)

1708 Lasten paras tawara (1702)

1709 Aapiskatekismus (seuraava laitos 1761)

Lasten paras tawara: I. ABC kirja. II. Catechismus III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. V. Athanasiuxen uscon tunnustus. VI. Seitzemän K. Dawidin catumus psalmi. 108 s. Turusa: prändätty Henr. Christoph Merckelildä. Duodesimo. Uusi laitos (aiemmat laitokset 1666 ja 1702). P. 1722 (Stockholmis: prändätty Henr. C. Merckelildä/96 s.). P. 1724 (108 s.). P. 1729 (Stockholmisa ja Turusa: prändätty Henr. C. Merckellildä). P. 1733 (Stockholmisa ja Turusa: prändätty cun. kirj. pränt. Henr. C. Merckellin leskeldä). P. 1734. P. 1736. P. 1738. P. 1739 (Pipping 133 c). P. 1740 (Pipping 133 d). P. 1742. P. 1744 (ei säilynyt). P. 1744 (Turusa: prändätty Joh. Kiämpildä/ei säilynyt). P. 1745 (ei säilynyt). P. 1745 (ei säilynyt). P. 1746. P. 1747. P. 1749. P. 1750. P. 1750 (Stockholmisa: prändätty directeurildä ja cuning:da kirjan präntäjäldä suuresa-ruhtinan-maasa Suomesa Jacob Merckellildä). P. 1752 (Stockholmisa ja Turusa: Jacob Merckellildä). P. 1755 (Stockholmisa ja Turusa: Jac. Merckellildä/96 s.). P. 1758 (Turusa: Jacob Merckellildä). P. 1759 (Stockholmisa ja Turusa: Jacob Merckelildä). P. 1761 ("Wastuudesta ylitzecatzottu ja ojettu."/120 s./Turusa: prändätty Johan Christopher Frenckellildä). P. 1762 (Turusa: Jacob Merckell). P. 1763 (Turusa: Johan Christopher Frenckellildä). P. 1764 (Turusa: prändätty Jac. Merckellin wainan präntisä/ei säilynyt). P. 1765 (Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa prändisä). P. 1766 (Turusa: Joh. Christ. Frenckellildä). P. 1770. P. 1771. P. 1772. P. 1774. P. 1776. P. 1776 (Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Prändisä). P. 1778. P. 1778 (Stockholmisa prändätty: ennen tätä Holmeruxen kirjan-prändisä). P. 1780 (Turusa: J. C. Frenckellin lesken tykönä). P. 1781. P. 1784. P. 1784 (Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa suomalaisesa prändisä). P. 1786 (Turusa: J. C. Frenckellin lesken tykönä). P. 1788 (Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä). P. 1790. P. 1791. P. 1795. P. 1798. P. 1802. P. 1807. P. 1812. P. 1815. 

Useita painoksia tämän jälkeenkin. 

Seuraava laitos 1761.

1709 Lasten paras tawara (1702)

1719 Aapiskatekismus

Lasten Paras Tawara, elli ABC-Kirja, joca on suuren tarpeen tähden leicattu Puuhun ja Pälkänen Seurakunnan Saarnamiesten toimituxen cautta, Prändätty Pälkänellä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719. [? s.] [Pälkäne: Daniel Medelplan]. Ns. Medelplanin puuaapinen tai ns. Pälkäneen puuaapinen. Kirjanpainaja Daniel Medelplan kaiversi aapisen puulaatoille ja painoi niilla aapisen. Ei säilynyt.

n. 1720–1728 Aapiskatekismus

A A a a b c d e f ff ... 16 s. Stockholmis: prändätty Andreas Biörkmannild. Oktaavo. Tässä aapisessa ensimmäisen kerran aapiskukko (takasivulla). P. 1731–1759 (Stockholmis: Prändätty, Peter Iöran. Nyströmild). P. 1737 (Turusa prändätty: Merckellin leski). P. 1742 (Upsalassa/ei säilynyt). P. 1748 (Revelis: präntätty Johann Köhlerildä). P. 1753 (Stockholmis: Jacob Merckellildä). P. 1754P. 1754 (Revelis: prändätty Jacob Johan Köhlerildä/ei säilynyt). P. 1758 (Stockholmisa ja Turusa: Jacob Merckellildä). P. 1761 (Turussa/ei säilynyt). P. 1767 (Turussa/ei säilynyt). P. 1772 (Turusa: prändätty Johan Christ. Frenckellildä). P. 1773 (Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa prändisä). P. 1774 (Turusa: prändätty Johan Christ. Frenckellildä). P. 1775 (Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa prändisä). P. 1779. P. 1780. P. 1781. P. 1782 (Turusa: prändätty Kuning:sen acad. kirjan-präntäjän Johan Christ. Frenckellin leskeldä). P. 1783 (Stockholmisa: prändätty kuning. suomal. präntisä/ei säilynyt). P. 1784 (Stockholmisa: prändätty P. A. Brodinildä). P. 1785 (Turusa : prändätty K. acad. kirjan-präntäjän J. C. Frenckellin lesken tykönä). P. 1785 (Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa präntisä). P. 1787. P. 1787 (Turusa: prändätty J. C. Frenckellin kirjan-prändisä). P. 1787 (Örebroosa: präntätty Iohan Petter Lindin tykönä). P. 1790 (Turusa: prändätty J. C. Frenckellin kirjan-prändisä). P. 1795 (ei säilynyt). P. 1796. P. 1797 (Stockholmisa: präntätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1798 (Turussa/ei säilynyt). P. 1800 (Turusa: prändätty J. C. Frenckellin kirjan-prändisä). P. 1800 (Tukholmassa). P. 1801 (kustannuspaikka tuntematon). P. 1806 (Turussa). P. 1810 (Turussa). P. 1812 (Turussa). 

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1722 Lasten paras tawara (1709)

n. 1723 Lasten paras tawara (1702)

1724 Lasten paras tawara (1709)

1729 Lasten paras tawara (1709)

1731–1759 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1732 Vähä katekismus

Aiwan tarpelliset kysymyxet, christillisydestä, caikille Jumalata racastawaisille, erinomattain nijlle, jotca heidän christillisydesäns owat caswawaiset, hyödytyxen canssa tutkistelda, edespannut, cahdeskymmenesä ja cuudesa cappalesa. 170 s. Turusa: löyty myytäwänä Christian Trappin tygönä. Präntätty Joh. Kiämpildä. Duodesimo. Laatinut saksalainen lainoppinut Ahasverus Fritsch. Suom. toim. Isaacus Erwast. P. 1732.

Vuonna 1732 ilmestyi myös pienikokoinen kirja Mutami ajatuxia ia rucouxi, Iumalan sanast yxikertaisill ihmisill ja lapsill asetettu (96 s./Prändätty Stockholmis: Peter Jör. Nyströmildä/24:o), jonka alussa on aakkoset. Kirja ei kuitenkaan ole varsinainen katekismus, vaan sisältää aakkosten jälkeen aihepiireittäin raamatunkohdan ja tähän liittyvän rukouksen (ylätunnisteena Yxi wähä Rucous-kirja). Kirjasta otettiin vuoteen 1816 mennessä peräti kymmenen painosta.

1732 Aiwan tarpelliset kysymyxet (1732)

1733 Lasten paras tawara (1709)

1734 Lasten paras tawara (1709)

1736 Lasten paras tawara (1709)

1737 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1738 Lasten paras tawara (1709)

1739 Vähä katekismus

Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset, jaloimmista catechismuxen selittäistä uloswedetyt, ja mahdollisimmasa lyhykäisydes nuorille ja yxikertaisille ylösrakennuxexi käsitetyt. 82 s.  Prändätyt Turusa: Joh. Kiaempildä, Cuningallisen academian kirjan pränttäjäldä. Duodesimo. Laatinut Sotkamon kirkkoherra Isaac Backmann. Katekismus on laadittu ilmeisesti Gezeliuksen katekismusten pohjalta. P. 1739–1747 (Stockholmisa: prändät. cun. kirj. pränt. Henr. Christ. Merckellin leskeldä). P. 1748 (68 s./Prändätyt Turusa: Joh. Kämpildä, Cuningallisen academian kirjan pränttäjäldä). P. 1750. P. 1752. P. 1754 (72 s./Stockholmisa ja Turusa: Jacob Merckellildä). P. 1755P. 1758 (Stockholmis: Jacob Merckellildä). P. 1759 (Turusa: J. Merckellildä). P. 1769. P. 1786 (Stockholmisa: präntätty kuning. suomalaisesa pränttisä). 

1739 Lasten paras tawara (1709)

1739–1747 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1740 Lasten paras tawara (1709)

1742 Lasten paras tawara (1709)

1742 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1744 Lasten paras tawara (1709)

1744 Lasten paras tawara (1709)

1745 Lasten paras tawara (1709)

1745 Lasten paras tawara (1709)

1746 Vähä katekismus

Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze, kysymysten ja wastausten cautta edes pandu a. Ups. Sen suuren hyödytyxen tähden nyt suomexi käätty, ja cuningallisen maijestetin privilegiumilla. 42 + 103 s. Stockholmisa: prändätty cuning. kirj. präntäj. Henr. Christ. Merckelin leskeldä. Duodesimo (ns. pitkä katekismus). Ns. Svebiliuksen katekismus. Suom toim. ja esipuhe Daniel Juslenius. Painatuslupa 1742. Ruotsiksi tämä katekismus valmistui jo vuonna 1689. P. 1751 (Stockholmisa ja Turusa: Jacob Merckellildä). P. 17531758Uud. p. 1765 (Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze.../Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1766. P. 1768 (Turussa/ei säilynyt/Pipping 709 c). P. 1774P. 1776. P. 1777P. 1778 (Stockholmisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1779P. 1779 (Stockholmisa: prändätty ennen tätä Holmeruxen kirjan-prändisä). P. 1781 (Turusa: prändätty Kuning:sen academ. kirjan-präntäjän Joh. C. Frenckellin lesken tykönä). P. 1783 (Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1784P. 1784 (Turusa: prändätty Kuning:sen academ. kirjan-präntäjän Joh. C. Frenckellin lesken tykönä). P. 1786 (Turusa: Prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä). P. 1788. P. 1789. P. 1791. P. 1793. P. 1794. P. 1795. P. 1796. P. 1798. P. 1799. P. 1800. P. 1802. P. 1803. P. 1806. P. 1811. P. 1815 (Pipping 709 q). P. 1816. 

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1746 Lasten paras tawara (1709)

1747 Lasten paras tawara (1709)

1748 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1748 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1749 Lasten paras tawara (1709)

1750 Lasten paras tawara (1709)

1750 Lasten paras tawara (1709)

1750 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1751 Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1752 Lasten paras tawara (1709)

1752 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1753 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1753 Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1754 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1754 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1754 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1755 Lasten paras tawara (1709)

1755 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1757 Rippikoulukatekismus

Muutamat yxikertaiset christillisyden kysymyxet, rippilapsille hywäxi Esbon seuracunnasa, cocoonpannut Christityldä. 12 s. Turusa: prändätty directeurildä ja cuningalliselda kirjan präntäjäldä suuren ruhtinan maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. Oktaavo. Laatinut Espoon kirkkoherra Elias Cajander. Ensimmäinen varsinainen rippikoulukatekismus. P. 1769. P. 1779 (ei säilynyt). P. 1787. P. 1803 (8 s.). 

Jo noin vuonna 1737 Ilmajoen kirkkoherra Gabriel Peldán laati rippikoulua varten oman kysymyskirjan Lutherin katekismuksen pohjalta. Tätä kirjaa ei kuitenkaan liene painettu tai se ei ainakaan ole säilynyt. Ähtävän kappalaisen Abraham Achreniuksen laatima rippikoulukirja Den första bättringen af döda gerningar painettiin vuonna 1746, mutta ainoastaan ruotsiksi. Kirjan suomenkielinen, suppeampi laitos valmistui vuonna 1766. Varsinaisten rippikoulukatekismusten lisäksi rippikouluopetuksessa käytettiin ainakin Gezeliuksen ja Svebiliuksen katekismuksia ja vuoden 1701 virsikirjaa.

1758 Lasten paras tawara (1709)

1758 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1758 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1758 Yxikertainen ulostoimitus, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1759 Lasten paras tawara (1709)

1759 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1761 Aapiskatekismus

Lasten paras tawara: I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus-sanat. V. Athanasiuxen uscon tunnustus. 120 s. Turusa: prändätty Johan Christopher Frenckellildä. Duodesimo. Uusi laitos (aiemmat laitokset 1666, 1702 ja 1709). Tämä laitos sisältää myös kirjoituksen Opetus meidän autuudestamme. P. 1783 (Rewelis: prändätty Käysarill. wapautetusa präntisä). P. 1799 (Wiburisa: pränd. M. C. Iversen tykönä hänen käjsarill. majest. privil gouvernamentin kirja-prändisä/ei säilynyt). P. 1808 (St. Peterborissa: prändätty M. C. Iverseldä). P. 1811. P. 1812 (Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-präntisä). 

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1761 Lasten paras tawara (1709)

1761 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1762 Rippikoulukatekismus

Yxi tarpellinen coetus ja tutkistelemus rippi-wäen canssa, jongun awaramman selityxen canssa, nijden meidän catechismuxesam edestulewaisten kysymysten ja wastausten päälle. Sille yxikertaiselle cansalle tarpellisexi ja hyödyllisexi walmistuxexi ja ylöswalistuxexi, nijden corkiain autuden-wälicappalden sekä oikiasta tarcoituxesta ja käsityxestä, että myös nijden oikiasta käyttämisestä sielun totisexi yhdistyxexi Jumalan canssa, ja nijn ijancaickisexi autudexi cunnian waldacunnasa. 78 s. Turusa: prändätty Johan Christoph. Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut Oulun kirkkoherra Johannes Wegelius. P. 1765 (Stockholmisa: prändätty Petter Hesselbergildä). P. 1777 (72 s./Stockhomisa: prändätty Cuningallisesa suomalaisesa prändisä). P. 1830 (56 s./Turussa). 

1762 Lasten paras tawara (1709)

1763 Lasten paras tawara (1709)

1764 Lasten katekismus

Lasten oppi josa kysymysten ja wastausten kautta sanasta sanaan selitetän ja yxikertaisesti ymmärrettä taittaan doct. Mart. Lutheruxen Wähä catechismus, Olaus Gråberildä kirckoherralda Ulrican Eleonoran seurakunnasa Stockholmisa ensin kokoon pandu, mutta senjälken, maan miehillens palweluxexi ja hyödytyxexi suomexi käätty ja harwoisa paikoisa lisätty Daniel Wirzeniuxelda. 190 s. Turusa: prändätty Joh. Christoph. Frenckellildä. Duodesimo. Ensimmäinen suomeksi julkaistu pienten lasten opetukseen suunnattu katekismus. Laatija Kungsholmenin kirkkoherra Olof Gråberg. Suom. toim. Daniel Wirzenius. Holmström (1963, 151) toteaa, että katekismuksen olisi ensin suomentanut Gabriel Favorinus.

1764 Lasten katekismus

D. Joh. Jac. Rambachin ylösrakendawainen lasten kirja, josa autuuden järjestys, kysymyxillä ja Pyhän Raamatun omilla wastauxilla edespannan, christillisen elämän ja hywäin tapain ojennus nuorain canssa. Saxan kielestä ruotzixi ja nyt suomexi käätty. 78 s. Turusa prändätty: Johan Christopher Frenckellildä. Duodesimo. Laatinut professori Johann Jacob Rambach.

1764 Lasten paras tawara (1709)

1765 Rippikoulukatekismus (seuraava laitos 1778)

Rippi-schoulu, ja kingeri-lugut, eli kysymyxet, jotca rippi-schoulus lapsille, ja kingereillä muilleckin seuracunnan jäsenille owat eteen asetettawat, doct. Mart. Lutheruxen Catechismuxen, ja doct. Gezeliuxen Kysymys kirjan lawiammax selityxex cocoonpannut ja ulosannetut. 213 s. Turusa: prändätty Johan Christopher Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut Lapuan kirkkoherra Isaacus Lithovius. P. 1821. P. 1833 (200 s./Helsingissä). Laine (2017, 124) mainitsee, että tämä Lithoviuksen katekismus olisi painettu kahdesti – epäselväksi jää, mihin toiseen painokseen Laine viittaa.

Uusi laitos 1778. 

1765 Lasten paras tawara (1709)

1765 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1765 Yxi tarpellinen coetus ja tutkistelemus rippi-wäen canssa (1762)

1766 Rippikoulukatekismus

Rippi-lasten coetus-kysymyxet, sittecuin he owat Jumalan kymmenen käskyin, ja muiden christin opin pääcappalitten selityxet läpitze käynet, lyhykäisten kysymysten ja wastausten canssa, totisesta [sic] uscon cappalesta, nijn myös autuuden perustuxest, järjestyxest, ja wälicappaleista. 36 s. Turusa: prändätty Joh. Christ. Frenckellildä. Laatinut Nousiaisten kirkkoherra Abraham Achrenius. P. 1766 (48 s./duodesimo). P. 1817 (32 s./oktaavo/Wiipurissa: And. Cederwallerin tykönä). P. 1836 (36 s./Sortavala: Henrik Renqvist).

1766 Lasten paras tawara (1709)

1766 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1766 Rippi-lasten coetus-kysymyxet (1766)

1767 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1768 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1769 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1769 Muutamat yxikertaiset christillisyden kysymyxet (1757)

1770 Lasten paras tawara (1709)

1771 Vähä katekismus

Totuus jumalisuteen yxikertaisesa ja perustetusa d. Lutheruxen Wähäisen catechismuxen selityxesä. Doctorilda E. Pontoppidanilda. Suomexi käätty. Ruotzin kielisestä toisesta ylöspanosta. 167 s. Turusa: prändätty Johan Christopher Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut tanskalainen Erik Pontoppidan. Suom. Limingan kirkkoherra Matthias Pazelius. Turun piispa Karl Fredrik Mennander suositteli kirjaa vuoden 1773 pappeinkokouksessa. "Spenerin katkismuksen lyhennys" (Kansanaho 1950, 40).

1771 Lasten paras tawara (1709)

1772  Lasten paras tawara (1709)

1772 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1773 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1774 Lasten katekismus

Ensimmäiset pookstawit Jumalan sanasta, eli kysymyxet lapsille edespandawat, se on: ne ensimmäiset ja yxikertaisimmat kysymyxet christillisesä opisa, joitten tygö pannut wastauxet lasten ymmärryxeen ja muistohon painettaman pitää, hamasta sijtä, kuin he rupewat puhumaan, nijn ikää myöden sijhen asti, kuin he a.b.c. kirjan ja catechismuxen, sisäldä ja ulkoo lukemaan selkiästi oppineet owat. 32 s. Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa suomalaisesa prändisä, Joh. Arv. Carlbohmin omalla kulutuxella. Oktaavo. Laatinut Malungin kirkkoherra Daniel Godenius. P. 1784P. 1788 (48 s./Turusa: prändätty Frenckellin kirjanprändisä/duodesimo). P. 1835. Tyrväässä syntynyt Tuomas Ragvaldinpoika anoi Turun tuomiokapitulilta 1777 lupaa ottaa kirjasta uusintapainos, mutta tämä painos jäi ilmeisesti ottamatta.

1774 Lasten paras tawara (1709)

1774 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1774 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1775 Vähä katekismus (?)

Autuden oppi etehenpandu kysymyxis ja wastauxis. D. David Starkilda prow. ja kirkkoh. Lovisas. 70 s.  Stokholmisa: präntätty Holmeruxen präntisä. Duodesimo. Laatinut Loviisan kirkkoherra David Gustavi Starck. Teoksen tarkempi sisältö ei ole itselläni tiedossa. Ruotsiksi 1760 (174 s.).

1775 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1776 Lasten paras tawara (1709)

1776 Lasten paras tawara (1709)

1776 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1777 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1777 Yxi tarpellinen coetus ja tutkistelemus rippi-wäen canssa (1762)

1778 Rippikoulukatekismus

Ulosweto kysymyxistä, jotka ennen tätä doct. Mart. Lutheruxen Catechismuxen, ja doct. Gezeliuxen Kysymys kirjan lawiammaxi selityxexi owat ulosannetut. 94 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Kuning. privil. kirjanpräntäjäldä. Oktaavo. Uusi laitos (aiempi laitos 1765). Laatinut Lapuan kirkkoherra Isaacus Lithovius. P. 1780P. 1787 (88 s.). P. 1788 (ei säilynyt).

1778 Lasten paras tawara (1709)

1778 Lasten paras tawara (1709)

1778 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1779 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1779 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1779 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1779 Muutamat yxikertaiset christillisyden kysymyxet (1757)

1780 Rippikoulukatekismus

Christillisen meidän autuudemma opin perustuxet lyhykäisisä kysymyxisä ja wastauxisa, nijn kuin ne, erinomattain rippi lapsille, sitte kuin he catechismuxensa opin auttawasti ulkoa ja sisäldä lukia taitawat, ensimmäisen walmistuxen alla Herran korkiast kallille ehtolliselle, lukkareilda ensin, ja sen jälken pappiudelta, taitaan edespidettää ja pandaa. Jotka yhteenkoottuina on ulosandanut S. H. 64 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Kuningall. privil. kirjanpräntäjäldä. Oktaavo. Laatinut Salomon Hannelius.

1780 Vähä katekismus

Lyhykäinen katekismus. Käännetty wenäjän kielestä suomexi, grekan uskon seurakunnan hyödytyxexi suomen maalla. 20 s. St. Petersburgisa: prändetty Weitbrecht ja Schnoor. Oktaavo. Suom. toim. Viipurin kirkkoherra Samuel Alopaeus.

1780 Lasten paras tawara (1709)

1780 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1780 Ulosweto kysymyxistä (1778)

1781 Lasten paras tawara (1709)

1781 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1781 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1782 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1783 Vähä katekismus

Nijden terwellisten sanain muoto, 2 Tim. 1:13. Sijnä järjestyxesä kuin d. Lutheruxen Catechismus sen päkappaleisa sisällänspitä, nijden enimmäin catechismuxen selittäitten johdatuxen jälkeen, edeswetänyt ja kokoonpannut yxinkertaisisa kysymyxisä ja wastauxisa. Wuonna 1782. Eric Frosterus v. past. ja cappalainen Haukiputan kappelilla, Iin pitäjäsä. 201 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Kuningall. privil. kirjanpräntäjäldä. Oktaavo. Laatinut Haukiputaan kappalainen Eric Frosterus. Ruotsiksi 1773. 

1783 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1783 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1783 Lasten paras tawara (1761)

1784 Lasten paras tawara (1709)

1784 Lasten paras tawara (1709)

1784 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1784 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1784 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1784 Ensimmäiset pookstawit Jumalan sanasta (1774)

1785 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1785 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1786 Rippikoulukatekismus

Meidän herran Iesuxen Christuxen terwelliset sanat ia se oppi, kuin iumalisudesta on: I Tim. 6:3. Eli yxi tarpellinen meidän christillisydemme opin-kappalden selitys lyhykäisten ja yxinkertaisten kysymysten ja wastausten kautta, nijlle erinomattain ylösrakennuxexi, jotka aikowat walmista itsiänsä rippi-schouluun, ja ensimmäisen kerran käymään ripille ja herran Iesuxen korkialle ehtolliselle, edespandu Fredrik Hedbergildä kappalainen Wihannin seurakunnasa, Salon pitäjäsä, ja philos. magister. 111 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Oktaavo. Laatinut Vihannin kappalainen Fridericus Hedberg.

1786 Lasten paras tawara (1709)

1786 Yxikertaiset kysymyxet catechismuxen tutkistelemuxeen tarpeelliset (1739)

1786 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1787 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1787 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1787 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1787 Muutamat yxikertaiset christillisyden kysymyxet (1757)

1787 Ulosweto kysymyxistä (1778)

1788 Lasten paras tawara (1709)

1788 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1788 Ensimmäiset pookstawit Jumalan sanasta (1774)

1788 Ulosweto kysymyxistä (1778)

1789 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1790 Lasten paras tawara (1709)

1790 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1791 Lasten paras tawara (1709)

1791 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1792 Rippikoulukatekismus

Yxinkertaiset catechismuxen kysymyxet, Toxowan seurakunnan nuorelle kansalle rippi skoulusa edespandawat. Edesmenneheldä kirckoheralda [!] Henrick Sartelliuxelda kokohon pandut; mutta nyt parattuna ja lisättynä ulosannetut Michael Toppeliuxelda. Kirkoherralda Toxowasa. 48 s. St. Petarborisa: prändätty Keisarillisesa kirjan prändisä. Oktaavo. Laatineet Henrick Sartellius ja Michael Toppelius.

1793 Vähä katekismus

Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu, Lutheruxen Catechismuxen yxinkertaisexi selityxexi. 78 s. Turusa: präntätty Frenckellin kirjan-prändisä. Duodesimo. Ns. Möllerin katekismus. Suomeksi toimittaja ei tiedossa (Tiililän mukaan suomentaja Alastaron kappalainen Jacob Syrenius). Ruotsiksi tämä katekismus ilmestyi vuonna 1780. Laatinut Visbyn piispa Johan Möller. Pietistinen katekismus. P. 1799 (ei säilynyt). P. 1802. P. 1804. P. 1807P. 1813

Useita painoksia tämän jälkeenkin (yleisessä käytössä vielä 1800-luvun lopulla).

Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmaan sisältyy myös vuonna 1784 laadittu suomennos Johan Möllerin pienille lapsille laatimasta katekismuksesta nimellä Lasten-kirja. Kääntäjän nimeä ei mainita, mutta on mahdollista, että sen on kääntänyt arkkipiispa Jakob Tengström omia lapsiaan varten (Laine 2017, 109-110). Tengström laati myös ruotsinkielisen lasten lukuharjoituskirjan Läse-öfning för mina barn (1795).
Vuonna 1781 ilmestyi kaksikielinen Kruunupyyn kirkkoherra Ericus Juveliuksen toimittama En liten barna-bok – Yxi pieni lasten-kirja (22 s./duodesimo/Stockholm: tryckt i Kongl. finska boktryckeriet, hos Johan A. Carlbohm). Tämä pieni kirjanen ei ole varsinainen katekismus, vaan sisältää Juveliuksen laatiman kruununprinssi Gustaville (Gustaf IV Adolf) osoitetun dedikaation lisäksi ainoastaan Isä meidän -rukouksen, Herran siunauksen sekä yhden säkeistön myöhemmin tutusta Ystävä sä lapsien -virrestä (nykymuodossa: Jumala, joka lapsia rakastat/Katso minun päälleni, joka pieni olen/Mihinkä minä itseni maailmassa suuntaan [kännän]/seisoo minun onneni Jumalan kädessä). Kyseessä lienee siis suomenkielinen versio Gustaf Murrayn julkaisusta Barnabok, johon Laine (2017, 140, 142) kirjassaan viittaa.

1793 Lasten paras tawara (1702)

1793 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1794 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1795 Lasten paras tawara (1709)

1795 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1795 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1796 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1796 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1797 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1798 Lasten paras tawara (1709)

1798 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1798 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1799 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1799 Lasten paras tawara (1761)

1799 Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu (1793)

1800 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1800 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1800 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1801 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1802 Lasten paras tawara (1709)

1802 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1802 Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu (1793)

1803 Muutamat yxikertaiset christillisyden kysymyxet (1757)

1804 Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu (1793)

1806 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1806 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1807 Lasten paras tawara (1709)

1807 Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu (1793)

1808 Vähä katekismus

Autuuden oppi syndisille. Jonga Gustaf Rancken kysymyxillä ja wastauxilla on selittänyt. 35 s. Turusa: prändätty J. C. Frenckellin tykönä. Duodesimo. Laatinut Perniön kirkkoherra Gustaf Rancken.

1808 Lasten paras tawara (1761)

1810 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1811 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1811 Lasten paras tawara (1761)

1812 Lasten paras tawara (1709)

1812 A A a a b c d e f ff ... (n. 1720–1728)

1812 Lasten paras tawara (1761)

1813 Autuuden oppi, lyhykäisesti edespandu (1793)

1815 Lasten paras tawara (1709)

1815 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

1816 Yxikertainen selitys, Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitze (1746)

Lähteet ja kirjallisuus:

 • Pipping = F. W. Pipping, Luettelo suomeksi präntätyistä kirjoista, 1856–1857. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 20. Helsingfors.
 • Lauri Ingman, Uuden katekismuksen valmistelu kirkossamme 1800-luvun alkupuolella, 1915. Eripainos Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjasta 6/1916. Helsinki.
 • Erkki Kansanaho, Wegeliuksen postillan lähteet ja teologia, 1950. Suomen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 53. Helsinki.
 • Rafael Holmström, Katekismuskirjallisuutemme 1600-luvulla (1953), teoksessa Talenta quinque. Helsinki: Otava.
 • Osmo Tiililä, Rukoilevaisten kirjoja, 1961. Suomalaisen kirjallisuudenseuran toimituksia 270. Helsinki.
 • Rafael Holmström, Katekismuskirjallisuutemme 1700-luvulla (1963), teoksessa In arce et vigilia. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 66. Helsinki.
 • Mikko Juva, Kirkon parlamentti: Suomen kirkolliskokousten historia 1876–1976, 1976. Helsinki: Otava.
 • Matti Taipale, Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakunnassa vuonna 1627–1763. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 120. Helsinki.
 • E. I. Kouri, Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla: Ericus Ericin Postillan lähteet, 1984. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 129. Helsinki.
 • Päiviö Tommila, Lukutaidon yleistyminen Suomessa (1986), teoksessa Album amicorum. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 50. Helsinki.
 • SKB = Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. Toimittaneet Tuija Laine & Rita Nyqvist. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 642. Helsinki.
 • Tuija Laine, Ericus Erici Sorolaisen Wähä katekismus ja vuoden 1657 katekismuspainoksen synty (1997), teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 686. Helsinki.
 • Tuija Laine, Johannes Gezelius vanh.: Yxi paras lasten tavara, 1666 – Ett rätt barna-klenedium, 1666 (1997), teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 686. Helsinki.
 • Tuija Laine, Suomenkielinen Lutherin Vähä katekismus 1600-luvulla (1997), teoksessa Vanhimman suomalaisen kirjallisuuden käsikirja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 686. Helsinki.
 • Eero Huovinen, Katekismusehostuksen tausta ja perustelut, 1998. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto B 1998:2. Helsinki.
 • Tuija Laine, Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen: rahvaan lukukulttuurin kehitys varhaismodernina aikana, 2017. Historiallisia tutkimuksia 275. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.