Suomenkieliset virsijulkaisut n. 1583–1816 (3/3)

07.07.2023

Kolmas vaihe b) 1770–1816

Vuosina 1770–1816 julkaistiin kaikkiaan noin 66 eri uutta arkkivirsijulkaisua (Thomas Ragvaldinpojan kaikki henkilökirjaset mukaan lukien 86). Alla olevassa luettelossa on huomioitu ainoastaan sellaiset, joiden laatija on ilmoitettu/tiedossa tai joiden nimike poikkeaa ns. tavallisesta arkkivirsijulkaisusta (yhteensä 57). 

Ns. tavalliset arkkivirsijulkaisut vuosilta 1770–1816 ovat seuraavat (yhteensä yhdeksän): 1) Wijsi iumalista ja hengellistä wirttä (1772; useita painoksia), 2) Kaxi murhellista wijsua (1778/toisen virren tekijä akrostikonin perusteella Maria Johanintytär Hedrea; useita painoksia), 3) Wijsi hengellistä wirttä (1785; useita painoksia), 4) Kaxi hengelistä wirttä (1790; useita painoksia), 5) Kaxi kaunista wirttä (1790), 6) Kaxi uutta jumalista wirttä (1795; useita painoksia), 7) Kaxi uuta hengellistä wirtä (1795; useita painoksia), 8) Kaxi uutta ja kaunista jumalista wirttä (1799; useita painoksia) ja 9) Kaxi uutta ja kaunista hengellistä wirttä (1799; useita painoksia).

Tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika (k. 1804) laati useita sellaisia henkilökirjasia, joiden sanat oli ilmeisesti yleensä tarkoitettu myös laulettaviksi. Vuodestä 1770 alkaen näitä ilmestyi vielä peräti 19 (kaikki myös Hultinin luettelossa; nimikkeitä yksinkertaistettu – eivät alla olevassa luettelossa): 1) Sydämellinen, nöyrä ja yxikertainen häitten onnen toiwotus Carl Adolph Granfeldtille ja Friederica Grönhagenille (1770/8 s./oktaavo/anonyymi – tekijä todennäköisesti Thomas Ragvaldinpoika; 2. p. 1778, 3. p. 1778, p. 1855, p. 1864), 2) Sydämmellinen onnen toiwotus kuningallamme Kyöställe (1772/8 s./oktaavo), 3) Christillinen jälkimuisto Abraham Wanochiuxelle (1774/8 s./oktaavo; 2. p. 1777, 3. p. 1855, 4. p. 1866), 4) Christillinen jälkimuisto rackasta christi- ja risti-weli wainajastamme Michel Holmasta (1774/8 s./oktaavo; 2. p. 1855, 3. p. 1863), 5) Sydämmellinen onnen toiwotus kuningallamme Gyöställe kolmannelle (1774/16 s./oktaavo), 6) Christillinen jälkimuisto Carl Johan Beckmannille (1777/16 s./oktaavo), 7) Christillinen jälkimuisto Henric Tocklinille (1778/8 s./oktaavo), 8) Christillinen ja sydämellinen onnen toiwotus Ephraim Höckertille (1778/8 s./oktaavo), 9) Christillinen ja sydämmellinen kijtos- ja ilo-weisu Gustawus Adolphuxen syndymästä (1778/8 s./oktaavo), 10) Christillinen ja sydämmellinen jälkimuisto Gustaf Haartmannille (1781/8 s./oktaavo), 11) Sydämmellinen kiitos ja riemu riimi ja laulu perindö prinsin ja ruhtinaan Carle Gustawuxen Smolandin hertuan syndymästä (1782/4 s./oktaavo), 12) Christillinen ja sydämmellinen onnen toiwotus Magnus Wilhelm Armfeltille (1782/4 s./oktaavo), 13) Christillinen ja sydämmellinen jälkimuisto David Henric Deutschille (1783/24 s./oktaavo/useita painoksia), 14) Kolme yxikertaista wirttä Bengt Jacob Ignatiuxelle (1785/26 s./oktaavo/useita painoksia), 15) Christillinen ja sydämmellinen häitten onnen-toiwotus Jacob Mennanderille ja Maria Catharina Sjöstedtille (1785/8 s./oktaavo; 2. p. 1854), 16) Christillinen jälkimuisto Andreas Elgfoothille (1785/8 s./oktaavo), 17) Christillinen ja sydämmellinen jälkimuisto Anna Mickelintyttärelle (1785/16 s./oktaavo/useita painoksia), 18) Welwollinen jälkimuisto elämästä ja kuolemasta Matthias Solenius wainajalle (1792/12 s./oktaavo) ja 19) Yhdeldä murhelliselda ja surulliselda isäldä hänen omasta pojastansa Johan Lindström, wollentöristä (1792/24 s./oktaavo).

Varsinaisten virsijulkaisuiden lisäksi suomenkielisiä virsiä esiintyy vuosina 1760–1816 joidenkin opetus- ja hartauskirjojen yhteydessä (lopun tyhjät lehdet oli kätevää täyttää virsillä); 1) Gottfried Müllerin kirjasessa Meidän wapahtajamme Jesuxen Christuxen kärsimisen ja kuoleman tutkistelemus (1778), 2) kirjasessa Uskon ja rakkauden silmäminen herran Jesuxen puoleen ristin päällä (1778), 3 Gerhard Tersteegenin kirjassa Selitys uskosta ja wanhurskaxi tekemisestä (1778), 4) vihkosessa Ylöskehoitus oikein tutkistelemaan Christuxen kärsimistä (1788), 5) Niilo Wiklundin kirjasessa Yhden suuren, waan armoitetun syndisen julistus itsestäns (1788) ja 6) Thomas Ragvaldinpojan kirjasessa Christilliset ja sydämmelliset rukouxet, ripille ja Herran ehtolliselle käydesä (1791). Lisäksi Ericus Juveliuksen suomeksi toimittamaan kirjaseen Yxi pieni lasten-kirja (1781) sisältyy Ystävä sä lapsien -virren ensimmäinen säkeistö. Peder Herslebin rukouskirjan Jumalan lasten jokapäiwäinen edeskäyminen armoistuimen tygö (1789/suom. Carl Borg) lopussa on luettelo virsistä "jotka ynnä edellä käyväisten harrasten rukousten kanssa sopivat".

Vuosilta 1770–1816 on säilynyt tietenkin myös käsinkirjoitettuja virsiä. Esimerkiksi Johan Keckman laati ennen vuotta 1785 uuden suomennoksen Ahasverus Fritschin virrestä Jeesus on mun tavaran (Hallio 1936, 435-437). Painettuna tämä virsi oli ilmestynyt jo vuonna 1763 arkkivirsijulkaisussa Cuusi hengellistä wirttä (suom. Abraham & Jacob Frosterus). 


1770 Arkkivirsijulkaisu (1)

Waroitus wirsi, ionga Andreas Liwon, fangeudesa ollesans, ennen cuin hän sinä 4 päiwänä heinä-cuusa 1770, tehdyn cuoleman ricoxen tähden, cuoleman rangaistuxen alla käwi, on cocoonpannut, ja nyt hänen halullisen pyyndöns jälken präntihin annettu. Mä fangi surkia [et]c. Weisatan nijnkuin: Tänn' Herra corwas callista. 4 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Laatinut muuten tuntematon Andreas Liwon (tekijä mahdollisesti kuitenkin Thomas Ragvaldinpoika).

1770 Arkkivirsijulkaisu (2) / henkilökirjanen

Sen hengellisen yljän ja morsiamen wertauxen alla. Kuin on Iesus ja uskowainen sielu korkiasta weisusta. Otettu sydämmellinen häitten onnen toiwotus, sille hywin arwosa pidettäwälle ja korkiasti oppinelle magisterille ja rehtorille, Björneborin triwial-schoulusa. Herr Fredric Reinhold Branderille, yljälle, nijn myös hywin kunniasukuiselle ja korkeilla awuilla lahjoitetulle neitzyelle, neitzy Margaretha Magdalena Pippingille, morsiamelle, koska he korkiasti ja hywin knnnioitettawain wierasten läsnä-ollesa, heidän Iumalasa aiwotun awiolijttonsa, christillisellä seurakunnan sitellä, andoiwat wahwistaa, Loimajoen pappilasa sinä [ ] päiwänä, maalis kuusa, wuonna 1770. 8 s. Turusa: prändätty J. C. Frenckellildä. Oktaavo. Kaksi virttä. P. 1855 (Kristillinen hää-wirsi). P. 1864.

1770 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767)

1770 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

n. 1770 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760). 

1770–1771 Yxi uusi ehto-wirsi (1766) 

1770–1779 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)

1771 Arkkivirsijulkaisu (3)

Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis. 8 s. [Stockholmisa]. Painaja ilmeisesti J. A. Carlbohm. Ei säilynyt. Tekijä tuntematon. Kolme virttä. P. 1779 (Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1779–1786 [Turku: J. C. Frenckellin leski]. P. 1779–1786. P. 1779–1786. P. 1785-1805. P. 1786 (16 s./Wasasa prändätty: [G. W. Londicer]). P. 1786–1802.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1771 Sen wirhen ja ristin alla hamast lapsudesta ja nuorudesta, rasitetun weisu (1760)

n. 1771 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1771–1779 Kijtolliset ajatuxet Herran armon cautta saadusta rauhasta (1762)

1772 Arkkivirsijulkaisu (4)

Muistutus yhdelle käändymättömälle sielulle hänen elämästäns ja autudestans, cuinga hän taidais sieluns pelastaa sijtä ijancaickisesta waiwasta, ja cadotuxesta täsä armon ajas. 8 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Laatinut Sauvon ja Karunan pitäjänapulainen, myöhemmin Vehmaan kappalainen Anders Björkqvist (isä Anders Kreunpoika Härjänsilmä). Hultinin (1929, 17) mukaan tekijä/kohdehenkilö myös Elisabeth Johanneksentytär Enberg. Kaksi virttä. P. 1772–1779 (= Pipping 3967a?).

n. 1772 Arkkivirsijulkaisu (5 – Thomas Ragvaldinpoika)

Colme christillistä ioulu wirttä, iotca osottawat autuudestansa murhetta pitäwäisten Iumalan lasten hengellisen ioulu ilon. Nijn myös näyttäwät suruttomain maailman lasten syndisen ioulu ilon/ jonga loppu on cadotus. Yxikertaisesti cocoon pandu Thomas Ragwaldin pojalda. 8 s. Turusa prändätty: Iohan Christopher Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. Finnan mukaan painettu vuosien 1769 ja 1775 välillä. P. 1855. P. 1986. P. 1867.

1772 Ilo-laulu Iesuxesta (1690) 

1772 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767)

1772–1779 Muistutus yhdelle käändymättömälle sielulle hänen elämästäns ja autudestans (1772)

1773 (Arkki)virsijulkaisu (6)

Uuden wuoden toiwotus, caikille korkiasti oppeneille herroille Turun caupungin Zionin wartioille, ynnä hywin cunnioitettawille herroille ja borgerskapille, eli mistä nimestä, säädystä, handwärkistä, taicka elatuxenkeinosta he ikänäns olla mahtawat, ynnä Lapin ja Laitilan pitäjäin, Hinnerjoen cappelin korkiasti ja hywinoppenein herrain opettajain ja sanancuuljain cansa Alasatacunnan läänisä. Usiambain pyynnön jälkeen, cocoonpandu ja tryckin annettu Henric Alanilda, tänä wuona. 8 s. Turusa: prändätty Johan Christoph. Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut turkulainen kauppias Henric Alan. Julkaisu on suunnattu "oppineille herroille", joten aivan tyypillinen arkkivirsijulkaisu se ei ole.

1773 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1774 Arkkivirsijulkaisu (7 – Thomas Ragvaldinpoika)

Christi- ja risti weljen- ja sisarten häihin wijten osaan jaettu, waarin ottamisen kansa, että ajat toinen toiselle rakennuxexi ja sjeluille kehoituxexi kansa puheisa rukouxisa ja weisamisilla, Iumalan kunniaxi kulutettaisin, nijten taiwallisten häiten päälle katzanosa, kuin on yljän Iesuxen ja hengellisen morsiamen waihella, kokoonpandu T.r.p. wuonna 1774. 8 s. Turusa: prändätty Iohan Christopher Frenckellildä. . Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. Viisi virttä. P. 1774 (Stockholmisa: prändätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä). P. 1775P. 1776–1804 (Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä). P. 1829.

1774 Christi- ja risti weljen- ja sisarten häihin wijten osaan jaettu (1774)

1775 Arkkivirsijulkaisu (8 – Thomas Ragvaldinpooika)

Christilliset arcki-wirret, collmesa osasa. Siittä cowasta tapauxesta, joca herran saldimisesta tapahdui Pungalaitumella, coska pitkeisen leimaus, kircon niin cowin polti, että ruumistengin haudat, maan sisällä niin kytiwät, että surkia nähdä ja cuulla oli, paitzi ainuastans yxi hauta, josa usiampia pieniä lapsia oli haudattuna, ja sen herra waan säästi. Niin myös Säkyläsä, ynnä kircko, kylä ja pappila, jotka samalla tawalla, sen luonollisen walkian cautta, caicki tuhwaxi meniwät. 16 s. [Turku]: prändätty Johan Christopher Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. Kolme virttä. Arkkivirret-nimitys on saatu tästä julkaisusta (Voipio 1955, 130). P. 1824. P. 1824. P. 1824 (Finnan mukaan typografian perusteella painettu 1828–1840). P. 1854. P. 1862.

1775 Arkkivirsijulkaisu (9 – Thomas Ragvaldinpoika)

Sen suloisen Caanan hää wieraan, ja niiden harwain uskowaisten sieluin, heidän wälillänsä ja kanßansa, itzensä yhteen wihinneen yljän Iesuxen siehen kaikein pyhimbään hywästi siunattuun nimeen. Herran armon kautta siinä Iumalan tahdon ja mielen jälkeen kuin on ensixi Christuxen ja sen hengellisen morsiamen waihella; niin myös toisexi christi- ja risti-weljein ja sisarten, niihin mailmasa tawallisiin häihin, sydämellisexi onnen toiwotuxexi, warinottamisen kanssa, että ajat oikein toinen toiselle ylösrakennuxexi ja sieluille kehoituxexi christillisillä kanssa puheilla, rukouxilla ja weisamisilla Iumalalle kunniaxi kulutettaisin, cuuteen osaan iaettu ia coconpandu Thomas Ragwaldin pojallda wuonna 1774. 20 s. Turusa: prändätty Iohan Christopher Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. Kuusi virttä. P. 1855. P. 1866.

1775 Christi- ja risti weljen- ja sisarten häihin wijten osaan jaettu (1774)

1776 Arkkivirsijulkaisu (10)

Yxi iloinen ioulu huwitus wirsi, Iesusta racastawaisille, ja hänen pyhäsä sanasans halulisille sieluille: hänen pyhän syndymisens päiwänä, hartauden herätyxexi, ja sydämellisen kijtollisuden ylöskehoituxexi, sen callin lunastuxen armon edestä: suomexi käätty, ja weisattawa cuin: Sijt' on meill' iloinen aica. 8 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1778.

1776 Arkkivirsijulkaisu (11 – aikaisempi laitos n. 1736)

Colme hengelistä wirttä. 8 s. [Vaasa: G. W. Londicer]. Oktaavo. Uusi laitos (aikaisempi laitos n. 1736). Sisältää kolme komissaarin tyttären, oululaisen varhaispietistin Elsa Christina Holmstenin (k. 1735) virttä, jotka on suomentanut Elsan puoliso, postimestari Johan Wacklin. Tässä laitoksessa julkaisun nimi on muutettu ja ensimmäinen eli aamuvirsi (ja Johanin muistoruno) on jätetty pois.

1776 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1776 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767) 

1776–1801 Neljä christillistä wirttä (1766)

1776–1804 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)

1776–1804 Caxi christellistä ja hengellistä wirttä (1764)

1776–1804 Christi- ja risti weljen- ja sisarten häihin wijten osaan jaettu (1774)

1777 Arkkivirsijulkaisu (12)

Sielun huwitus Iesuxen rackaudesa, eli hengellinen rukous laulu ja tutkistelemus Christuxen sanomattomasta rackaudesta. Ioh. 15:13. Rom. 5:8. 2 Cor. 5:14. 8 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1780 (4 s./Turusa: [Johan Christopher Frenckellin leski].

1777 Ioca cuole eläisäns ei se cuole cuollesans (n. 1736)

1777 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1777 Yxi uusi ehto-wirsi (1766) 

1777 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767)

1777–1780 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1778 Arkkivirsijulkaisu (13)

Yxi walitettawa wirsi, koska ihminen Helena Erikin tytär Halikon pitäjästä ulwos käwi lapsen murhan tähden, sinä 11. päiwänä marras kuusa. Wuona 1778. 8 s. Turusa: prändätty Kuningallisen Acad. kirjan pränttäjäld. J. C. Frenckellildä, wuonna 1778. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1787–1804 (Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä). P. n. 1792. P. 1800. P. 1813 (ilmeisesti kaksi painosta; Pipping 1425b-c).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

n. 1778 Arkkivirsijulkaisu (14)

Mutamat hengelliset weisut, ruotsin kielestä suomexi käätyt. 16 s. [Vaasa: G. W. Londicer]. Oktaavo. Suomentaja ei tiedossa. Yhdeksän virttä ja lopussa kolme juristi Jonas Rothofdsin (ilmeisesti Turun piispa Isaacus Rothoviuksen poika) suomennettua laulua. Finnan mukaan painettu 1776–1781. P. 1855. P. 1863.

1778 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1778 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1778 Yxi uusi ehto-wirsi (1766) 

1778 Yxi iloinen ioulu huwitus wirsi (1776)

1779 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1779 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767) 

1779 Yhden suloisen ja siunatun suwen ja sen hedelmöitzewäisyden tutkistelemus (1761)

1779 Wastuutiset hengelliset wirret (1763)

1779 Zionin hengellisen kewän cucoistus ja caswando wirret (1767)

1779–1786 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771)

1779–1786 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771) 

1779–1786 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771) 

1779–1795 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)

1780 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1780 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1780 Cuusi christillistä ja hengellistä wirttä (1768)

1780 Cuusi christillistä ja hengellistä wirttä (1768) 

1780 Sielun huwitus Iesuxen rackaudesa (1777)

n. 1780 Walitus wirsi, Suomen surkeudest, wänein wallan alla (n. 1720) 

1780–1790 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

1781 Arkkivirsijulkaisu (15 – Thomas Ragvaldinpoika)

Kaxi hengellistä joulu-wirttä, se ensimmäinen, weisatan kuin: Jesus minun ilon, autuun [et]c. Ja toinen, weisatan kuin: Ole sielun iloinen [et]c. Mieluisexi ajaankuluxi Herran armo-muistutuxen kautta yxikertaisesti kokoonpandu Thomas Ragwaldin pojalda. 8 s. Turusa. Kustantaja tuntematon. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. P. 1855. P. 1863.

1781 Arkkivirsijulkaisu (16)

Yxi hengellinen wirsi, kaikille risti welille ja sisarille, rakkaaxi ylöskehoituxexi, sielustansa muretta pitämään, näinä wijmmeisinä mailman lopun aikoina, nijnkuin Iesus sanoi: Walwokat ja rukoilkat, sillä ett te tiedä, millä hetkellä ihmisen poika tulee. 8 s. [Vaasa: G. W. Londicer]. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1789 (Turusa: [Johan Christopher Frenckell]). P. 1791. P. 1795 (ei säilynyt). P. 1796. P. 1801. P. 1801. P. 1804 (ilmeisesti kaksi painosta; Pipping 1492g-h).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1781 Muutamat jumaliset joulu laulut (1750) 

1781 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1781 Caxi uutta hengellistä wirttä (1766)

1781 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1781 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767)

1782 Virsikirja (edellinen laitos 1760)

Uusi suomenkielinen wirsi-kirja, niiden kappalden kanssa, jotka siihen tulewat; Kuningallisen Maj:tin armollisesta käskystä, kolmen consistoriumin suostumisella tarpellisesti parattu: niin myös sen MDCXCV. ylitze katzotun ruotzin kielisen wirsi-kirjan jälken jalosti enätty: ja nyt taas wastauudesta ojettu, ja uudella calendariumilla caunistettu. Stockholmisa: Kuningallinen suomalainen pränti. Pitkä/kapea duodesimo. Tämä laitos painettu Tukholmassa ja liitteenä "Aamu- ja ehtoohartauden uhri". P. 1783 (Stockholmisa: präntätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä/Aamu- ja ehtoohartauden uhri 1782). P. 1785 (Stockholmisa: Kuningallinen suomalainen pränti = Pipping 357cc?/omalla nimiöllä Evankeliumit ja epistolat 1783 & Aamu- ja ehtoohartauden uhri 1783). P. 1788 (Stockholmisa: präntätty Kuningallisesa suomalaisesa präntisä/8:o). P. 1788 (Stokkholmisa: Kuningallinen suomalainen pränti). 

1782 Hengellinen laulukirja (1 – Abraham Achrenius – aikaisempi laitos 1769)

Sionin juhla-wirret. 72 s. Wasasa: prändätty Georg Wilh. Londicerildä. Oktaavo. Uusi laitos (aikaisempi laitos 1769). Laatinut Nousiaisten kirkkoherra Abraham Achrenius (k. 1769). 2. p. 1826 (Muutamia christillisiä wirsiä). P. 1829 (Muutamia christillisiä wirsiä, jotka on kokoonpannut Abraham Achrenius). P. 1836. P. 1852.

n. 1782 Arkkivirsijulkaisu (17 – Abraham Achrenius – aikaisempi laitos 1756)

Siitä hirmuisesta ja surkiasta maanjäristyxestä, Lisabonin suuresa pääkaupungisa Portugalin waldakunnasa: iosa, maanjäristyxen, walkian, ja weden kautta, niin äkistä kaupungi hukkuis, että kuudennes osas hetkee, muurit ja tornit maahan langeisit, ja wiisikymmendä tuhatta ihmistä, sangen surkiasti kuoletettin [et]c. Wiimeis pyhäin miesten päiwänä eli 1. p. marras kuusa 1755. Ynnä muitten ajan merkkein kanßa, kuin samoina aikoina tapahtuit monesa waldakunnasa [et]c. Sen syndisen mailman waroituxexi, ja herätyxen ylöskehoituxexi, kokoonpandu, ja kewällä kahdesa wirresä präntiin annettu, wuonna 1756. Abraham Abhrennius. 16 s. [Turku]: wastaudesta prändätty Kuning:sen Ac. kirj. prätäjän J. C. Frenckellin lesken tykönä. Uusi laitos (aikaisempi laitos 1756). Finnan mukaan painettu vuosien 1779–1785 välillä. Laatinut Nousiaisten kirkkoherra Abraham Achrenius (k. 1769). Tässä laitoksessa vain kaksi virttä. P. 1787 (Turusa: wastaudesta prändätty Frenckellin kirjan-prändisä). P. 1802. P. 1825. P. 1853 (Pipping 910d). P. 1866.

1782 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767) 

1783 Virsikirja (edellinen laitos 1767)

Uusi suomenkielinen wirsi-kirja, niiden kappalden kanssa, jotka siihen sopiwat; Kuningallisen Maj:tin armollisesta käskystä, kolmen consistoriumin suostumisella tarpellisesti parattu; niin myös sen MDCXCV. ylitze katzotun ruotzin kielisen wirsi-kirjan jälken jalosti enätty: ja nyt taas wastuudesta ojettu, ja uudella calendariumilla caunistettu. Turusa: J. C. Frenckellin leski. Pitkä/kapea duodesimo. Tämä laitos painettu Turussa ja liitteenä "Lyhykäinen kokous kaikista rukouksista". P. 1784 (Turusa: J. C. Frenckellin leski). P. 1786 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1787 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1789 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1790 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1791 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1792 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1793 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1795 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1796 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1797 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1798 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1799 (Turusa: J. C. Frenckell). P. 1800 (Turusa: J. C. Frenckell). P. 1801 (Turusa: J. C. Frenckell). P. 1803 (Turusa: Frenckellin kirjan-pränd). P. 1804 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1805 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1806 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1807 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1808 (Turusa: Frenckellin kirjan-prändi). P. 1813 (Turusa: prändätty Frenckellin kirja-prändisä). P. 1816 (Turussa/Pipping 357c-aa). 

Useita painoksia tämän jälkeenkin (vuodesta 1829 alkaen nimenä Suomenkielinen wirsi-kirja).

Epävarmaa, onko seuraavissa painoksissa liite "Aamu- ja ehtoohartauden uhri" jo mukana (vrt. vuoden 1816 laitos): P. 1800 (Turusa: J. C. Frenckell/8:o). P. 1804 (Turusa: J. C. Frenckell/8:o). 

Eri laitos 1798 (Viipurissa/tarkempi sisältö ei tiedossa).

Eri laitos 1810 (kvartto/mukana omalla nimiölehdellä Evankeliumit ja epistolat).

Eri laitos 1816 (Turussa/liitteenä Aamu- ja ehtoohartauden uhri).

1783 Arkkivirsijulkaisu (18)

Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä. Ensimmäinen. Iesuxen kutzuwa ääni työtä-tekewäisille ja raskautetuille sieluille. Toinen. Muistutus katzomaan uskon alkajan ja päättäjän Iesuxen päälle. Ruotzista suomexi käätyt, ja pränttiin annetut, F. Axbergiltä. [8 s.] Turusa: [J. C. Frenckellin leski]. Oktaavo. Ei säilynyt (tiedot vuoden 1785 painoksen mukaan). Suomentanut helsinkiläinen maallikkosaarnaaja Fredrik Axberg (k. 1820). P. 1785 (Turusa: [J. C. Frenckell]). P. 1787. P. 1787. P. 1793. P. 1796. P. 1800 (viisi eri painosta; Hultin s. 95).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1783 Arkkivirsijulkaisu (19)

Ioulu wirsi. Suomexi käätty. 4 s. Wasasa: prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. Oktaavo. Suomentaja ei tiedossa. P. 1800 (Turusa: [Johan Christopher Frenckell]).

1783 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1782)

1784 Arkkivirsijulkaisu (20)

Yxi uusi iumalinen wejsu, Christuxen pijnasta. 8 s. Wasasa: prändätty Georg Wilh. Londicerildä. Oktaavo. Tekijä tuntamaton. P. 1786. P. 1802 (duodesiomo).

1784 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1785 Walitus wirsi, Suomen surkeudest, wänein wallan alla (n. 1720) 

1785 Yxi uusi hengellinen wirsi, yhden Iumalan lapsen cuolemaan walmistuxest (1749) 

1785 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1782)

1785 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1760)

1785 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1785 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1785 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783)

1785–1804 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1785–1804 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1785–1805 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771) 

1786 Arkkivirsijulkaisu (21)

Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu matkustaisa karitzan häihiin. 8 s. Turusa prändätty: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä tuntamaton. Neljä virttä. P. 1787. P. 1789. P. 1791 (ei säilynyt). P. 1794. P. 1801. P. 1803 (Wasasa: prändätty Londicerin kirjan-prändisä). P. 1813 (ei säilynyt). P. 1815 (Turusa). P. 1815.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1786 Arkkivirsijulkaisu (22)

Zionin lasten uudet hengelliset joulu-wirret. 8 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Tekijä tuntamaton. Neljä virttä. P. 1788. P. 1791. P. 1793 (ilmeisesti kaksi painosta; Pipping 1556c-d). P. 1799

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1786 Arkkivirsijulkaisu (23)

Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi, ruotzista suomexi käätyt ja pränttiin annetut. 8 s. Turusa präntätty: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Kääntäjä tuntematon. P. 1787. P. 1792. P. 1795 (Pipping 1558d). P. 1796. P. 1796. P. 1801.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1786 Yxi uusi hengellinen wirsi, yhden Iumalan lapsen cuolemaan walmistuxest (1749) 

1786 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

1786 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771) 

1786 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1786 Yxi uusi iumalinen wejsu (1784)

1786–1792 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

1786–1702 Muistutus yhdelle iumaliselle sielulle pysymisest alinomaa rucouxis (1771) 

1787 Ilo-laulu Iesuxesta (1690)

1787 Ilo-laulu Iesuxesta (1690) 

1787 Yhden suloisen ja siunatun suwen ja sen hedelmöitzewäisyden tutkistelemus (1761) 

1787 Caxi uutta hengellistä wirttä (1766) 

1787 Siitä hirmuisesta ja surkiasta maanjäristyxestä (n. 1779)

1787 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1787 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783)

1787 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783) 

1787 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1787 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786)

1787–1892 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1787–1804 Yxi walitettawa wirsi (1778) 

1788 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)

1788 Wähäisten lasten, ia myös muitten, lasten nöyryteen käändywäisten, ja halullisten sieluin opetus-wirsi (1761)

1788 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1788 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1782) 

1788 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1782)

1788 Zionin lasten uudet hengelliset joulu-wirret (1786)

1789 Arkkivirsijulkaisu (24 – Thomas Ragvaldinpoika)

Tästä meidän syndeimme tähden kyllä hywin ansaitusta nykyisestä sodasta, yxi hengellinen wirsi, christillisesä päällekatzanosa, Herralle kunniaxi ja christi welille ja sisarille waarinottamisexi, paljo puuttuwaisesti kokoon pandu, yhdeldä heikolda, ja halwalda jäseneldä, Thomas Ragwaldin pojalda. Loimajoen pitäjäsä ja Hirwikosken kyläsä. Yhden studerawaisen Johan Hjerteniuxen toimituxella präntiin annettu. 8 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika. Kustantanut ylioppilas Johan Hjertenius. P. 1789. P. 1801. P. 1803. P. 1803–1855 (Vaasassa; Pipping 1623d). P. 1828–1840. P. 1855. P. 1863.

1789 Arkkivirsijulkaisu (25)

Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu: Esai. 21: 11. josta, tämän ensimmäisen hetken, muutamista hartaista weisuista waarin otettaa, on edes pannut, D.L. 16 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Virret suomentanut Hollolan pastori, myöhemmin Iitin kirkkoherra David Lönneström. Kuusi virttä. P. 1791. P. 1800. P. 1803 (10 s./Wasasa: prändätty Londicerin kirjan-prändisä). P. 1808 (ei säilynyt). P. 1813.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1789 Yxi hengellinen wirsi (1781)

1789 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1789 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1789 Tästä meidän syndeimme tähden kyllä hywin ansaitusta nykyisestä sodasta (1789)

1790 Hengellinen laulukirja (2)

Halullisten sjeluin hengelliset laulut keskinäisexi ylösrakennuxexi uskosa ja christillisydesä näillä wijmeisillä lopun ajoilla. 56 s. Turusa: Prändätyt Frenckellin Kirjan-Prändisä. Oktaavo. Ns. Pikku siion. Toim. Nousiaisten kirkkoherra Anders Achrenius ja Ulvilan kirkkoherra Bengt Jacob Ignatius. 26 laulua. Tästä laulukirjasta kehittyi erityisesti Länsi-Suomen rukoilevaisuudessa rakastettu laulukirja, ns. "Achrenius" (vuodesta 1828 alkaen siihen liitettiin erityisesti arkkivirsiä ja se laajeni 196 laulun kokoelmaksi). P. 1791. P. 1792. P. 1795. P. 1798. P. 1798. P. 1801–1802 (38 s./Wasasa: Prändätty Londicerin Kirjan-Prändis). P. 1806 (Pipping 1641e). P. 1814 (Pipping 1641f).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1790 Hengellinen laulukirja (3)

Sionin wirret. Ruotsista suomexi käätyt. 398 s. Stockholmisa: präntätty ja ylöspandu Johan A. Carlbohmin tykönä. Oktaavo. Ns. Vanha Siion. Suom. Jalasjärven kappalainen, myöhemmin Taivassalon kirkkoherra Elias Lagus. 223 laulua. Laulukirja oli julkaistu Tukholman hernnhutilaisten toimesta 1740-luvulla nimellä Zions Sånger. Tämä laulukirja oli pitkään Suomen heränneen kansan kaikkien ryhmien yhdysiteenä ja myöhemmin se liitettiin usein myös yhteen Halullisten sielujen hengellisten laulujen kanssa. P. 1802.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1790 Arkkivirsijulkaisu (26)

Yxi parannuxeen kehoitawainen wirsi, ioka on kokonpandu nykyisen sodan ajalla. 4 s. Wasasa: prändätty G. W. Londicerildä. Oktaavo. Tekijä tuntematon.

1790 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1790–1804 Caxi christellistä ja hengellistä wirttä (1764) 

1791 Arkkivirsijulkaisu (27)

Yxi iokapäiwäinen muistutus iumalisuteen. Taitan weisata kuin: Ah! Herra, älä wihasas. 4 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1794. P. 1794. P. 1794. P. 1829. P. 1830.

1791 Arkkivirsijulkaisu (28)

Kolme uutta wirttä, Iumalan ijankaikkisesta rakkaudesta Christuxesa Iesuxesa, sitä langennutta ja kuoleman ala joutunutta ihmisen sukukundaa kohtaan. 8 s. Wasasa: prändätty G. W. Londicerildä. Oktaavo. P. n. 1792 (Wasasa: prändätty G. W. Londicerildä; Finnan mukaan painettu 1776–1792). P. 1798 (Turusa: prändätty I. C. Frenckellilldä). P. 1809.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1791 Arkkivirsijulkaisu (29)

Kaxi kiitos laulu rauhan edestä. Wuonna 1790. 8 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Marttilan kirkkoherra Jacob Zidén (k. 1801). 

n. 1791 Arkkivirsijulkaisu (30)

Muutamat hengelliset laulut. 16 s. Wasasa: prändättty Georg Wilh. Londicerildä. Oktaavo. Laatija tuntematon. Viisi virttä. Finnan mukaan painettu vuosien 1780 ja 1804 välillä.

1791 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1791 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1791 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1791 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1791 Zionin lasten uudet hengelliset joulu-wirret (1786)

1791 Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu (1789)

1791 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790)

1792 Arkkivirsijulkaisu (31)

Yxi surullinen walitus-wirsi, nykyisest ja syndeimme tähden, hywin ansaitusta sodasta. Weisatan kuin: Iuur hartast mailmast tästä. Kokonpandu wuonna 1789. Yhden käwelewäisen toimen kautta, pränttiin annettu. 8 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1793. P. 1794. P. 1801. P. 1801.

1792 Arkkivirsijulkaisu (32) / henkilökirjanen

Suomalaisten alammaisimmat walitus-runot, hänen korkeimasti autuan, sen suuri waldian, kaikkein meidän armollisimman kuningamme ja herramme, kuningas Gustafwin sen 3:nen Ruotsin, Göthein ja Wendein kuningan [et]c. [et]c. [et]c. kuoleman tapauxen ylitse, sinä 29 p. maalis-kuusa wuonna 1792. 8 s. Wasasa: Pränd. Londicerin Kirjan Prändisä. Oktaavo. Tekijä nimismies Henrik Achrenius (Abraham Achreniuksen veljenpoika). P. 1792–1800 (Turusa: Prändätty Frenckellin Kirjan Prändisä/kolme eri painosta; Hultin s. 206). 

1792 Arkkivirsijulkaisu (33) / henkilökirjanen

Onnen toiwotus koska Nandalin kaupungin weisajan, Carolus Birckmannin häät pidettin Mynämäen pitäjäsä ja Kaulakon rusthållisa, Catharina Johannexen tyttären kanßa, iotka päälle seisoit sinä 30. päiwä touko-kuusa wuonna 1792. 4 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Tekijä tuntematon.

1792 Arkkivirsijulkaisu (34) / henkilökirjanen

Sen surullisen Suomen surkia walitus, walitus-päiwänä sinä 6:na p. kesä kuusa wuonna 1792. hänen korkeimmasti autuan kuningl:n maj:sä kuningan Gustavin sen 3:nen, Ruotzin, Göthin ja Wändin kuningan, suuren ruhtinan Suomeheen [et]c. [et]c. [et]c. itkettäwän ja aiwan pikaisen eron ylitze tästä mailmasta, kuoleman kautta, sanoihin solmettu St. Martinan pitäjän puhen parren jälken Jacob Zidenildä kirkkoherralda. 27 s. Turusa: Prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä. Oktaavo. Tekijä Marttilan kirkkoherra Jacob Zidén. Yksi virsi.

[1792] Arkkivirsijulkaisu (35) / henkilökirjanen

Yxi surkuteldawa walitus-weisu, meidän kaikkein armollisimman ja autuallisen kuningamme Gustafwin III. kuoleman tapauxesta. Paljon puutuwaisesti kokonpandu lihalda ja wereldä, romulda ja tuhwalda, kirjoittamattomalda mieheldä Pyhämaan pitäjäsä ja Ihoden kyläsä, gästgiwarilda, sinä 16 päiwänä kesä-kuusa wuonna 1792. Weis. kuin: Ach! Herra älä wihasans eli kuin: Nyt kaikki Christityt iloitkat. 4 s. Kustannuspaikka ja kustantaja tuntematon. Oktaavo. Ei varmaa, onko painettu jo 1792 (mahdollisesti Vaasassa). Tekijä pyhämaalainen kestikievarin pitäjä Johannes Junnila. P. 1793 (8 s./Turusa: Prändätty, Frenckellin Kirjan Prändisä). P. 1794. P. 1795. P. 1798. P. 1798–1801. P. 1801. P. n. 1808 (Wasasa: prändätty C. A. Londicerildä).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1792 Yxi uusi ehto-wirsi (1766) 

1792 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

1792 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1792 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786) 

1792 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790)

n. 1792 Yxi walitettawa wirsi (1778)  

n. 1792 Kolme uutta wirttä, Iumalan ijankaikkisesta rakkaudesta Christuxesa Iesuxesa (1791)

1792–1800 Suomalaisten alammaisimmat walitus-runot (1772)

1793 Arkkivirsijulkaisu (36 – Thomas Ragvaldinpoika)

Yxikertainen iälkimuisto, elämästä ja kuolemsta itzestänsä, paljopuuttuwaisesti tehny Thomas Ragwaldin poika, Loimaan pitäjäsä ja Hirwikosken kyläsä wuonna 1793. Weisatan kuin: Ihminen jong Iumal loi. 16 s.  Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Laatinut tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika.

1793 Arkkivirsijulkaisu (37) / henkilökirjanen

Yxi uusi Iumalan kiitoxeen kehoittawainen weisu, sodan ainesta, meidän armollisesta kuningastam, drottningistam, kruunu-printzistäm, perindö-ruhtinoistam, ja hertiginnastam. Kokonpandu Pyhämaan pitäjäsä ja Ihoden kyläs gästgifwarilda Iohan Iohanin pojalda Ionilalda sinä 18 päiwänä heinä kuusa 1792. Weis. Ylistän Herra sydämest. 8 s. Turusa: prändätty Frenckellin kirjan-prändisä. Oktaavo. Laatinut pyhämaalainen kestikievarin pitäjä Johannes Junnila.

1793 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1793 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783) 

1793 Zionin lasten uudet hengelliset joulu-wirret (1786) 

1793 Yxi surullinen walitus-wirsi, nykyisest ja syndeimme tähden, hywin ansaitusta sodasta (1792)

1793 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792]

1794 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1794 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1794 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786) 

1794 Yxi iokapäiwäinen muistutus iumalisuteen (1791)

1794 Yxi iokapäiwäinen muistutus iumalisuteen (1791) 

1794 Yxi iokapäiwäinen muistutus iumalisuteen (1791) 

1794 Yxi surullinen walitus-wirsi, nykyisest ja syndeimme tähden, hywin ansaitusta sodasta (1792)

1794 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792]

1794–1813 Yxi uusi ehto-wirsi (1766) 

1794–1813 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1794–1813 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)  

1795 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)

1795 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1795 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1795 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786) 

1795 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1795 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792]

1796 Arkkivirsijulkaisu (38 – Thomas Ragvaldinpoika)

Kaxi hengellistä wirttä, ensimmäinen Ah palaja mun sieluisen. Toinen. Sun wiisas neuwos Iumala. 8 s.  Turusa: prändätyt mag. I. C. Frenckellin tykönä. Oktaavo. Anonyymi (tekijä tyrvääläinen Thomas Ragvaldinpoika). P. 1798. P. 1800. P. 1801. P. 1801. P. 1809. P. 1809.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1796 Arkkivirsijulkaisu (39)

Kehoitus kaikille Suomen maan oikioille miehille pian joutumaan rakastettua wanha isän maata wapahtaman w. 1796. J. Z. 4 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Duodesimo. Tekijä Marttilan kirkkoherra Jacob Zidén. Yksi virsi. P. 1796 (Wasasa: prändätty Londicerildä).

1796 Yxi uusi hengellinen wirsi, yhden Iumalan lapsen cuolemaan walmistuxest (1749) 

1796 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1796 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1796 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783) 

1796 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786) 

1796 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786) 

1796 Kehoitus kaikille Suomen maan oikioille miehille (1796)

1797 Arkkivirsijulkaisu (40) / henkilökirjanen

Riemu-laulu, hänen kuningallisen maj:tinsä meidän kaikein armollisimman kuningamme Gustaf Adolphin onnellisen palamisen ylitze Turuun kaupungiin, sinä 9 p. syys-kuusa 1796. 4 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Marttilan kirkkoherra Jacon Zidén. 

1797 Arkkivirsijulkaisu (41)

Neuwo lapsille, yhteisestä kansasta. Jacob Zidénildä. Prov. 8 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Marttilan kirkkoherra Jacon Zidén. Neljä virttä. 

1797 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1797 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1798 Virsikirja (aikaisempi laitos 1783)

Uusi suomenkielinen wirsi-kirja, niiden kappalden kanssa jotka siihen tulewat; niin myös sen MDCXCV. ylitze katzotun ruotzin kielisen wirsi-kirjan jälkeen jalosti enätty: ja nyt taas wastauudesta ojettu. [? s.] Wiburisa: prädätty M. C. Iversen tykönä käisarill. majest. privileg. gouvernement kirjan-prändisä. Tämä laitos painettu Viipurissa. Pitkä/kapea duodesimo.

1798 Sionin juhla-wirret (1769)

1798 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1798 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1798 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1798 Kolme uutta wirttä, Iumalan ijankaikkisesta rakkaudesta Christuxesa Iesuxesa (1791) 

1798 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792] 

1798 Kaxi hengellistä wirttä (1796)

1798–1801 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792]

1799 Arkkivirsijulkaisu (42)

Kolme hengellistä wirttä, ensimmäinen: O! minun Iumalan! mitäs sä ajattelet. Toinen: O! sitä onnetomutta. Kolmas: weljet, sisaret kaikki kuin täsä olemme. Annetut Pawali Matin pojalda Korhoin, Rautalammen pitäjästä. 8 s. Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Laatinut rautalammilainen Paavo Korhonen (Vihta-Paavo). P. 1799. P. 1802. P. 1802 (Finnan mukaan typografian perusteella painettu vasta Turun palon jälkeen).

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1799 Arkkivirsijulkaisu (43) / henkilökirjanen

Yxi ilon sanoman weisu, meidän kaikkein armollisimam kuningam Gustaf Adolphin naimisesta. Herran oikia käsi, woi kaikki muutta, hän on muuttanut meidän murhemme iloxi. Ios ei Herra huonetta rakenna, niin he hukkaan työtä tekewät, jotka sitä rakendawat jos ei Herra kaupungita warjele, niin wartiat hukkaan walwowat. Kokonpandu kirjottamattomalda mieheldä Pyhämaan pitäjäsä ja Ihoden kyläsä endiseldä gästgifwarilda Iohannes Iohannexen pojalda Iunnilalda, sinä 8:dena päiwänä loka-kuusa w. 1797. 8 s. Turusa: prändätty Ioh. Christ. Frenckellildä. Oktaavo. Laatinut pyhämaalainen keskikievarin pitäjä Johannes Junnila. P. 1800. P. 1800. P. n. 1801 (4 s./Wasasa: prändätty Londicerin kirjan-prändisä; Finnan mukaan painettu 1797–1804). 

1799 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767/1783)

1799 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1799 Zionin lasten uudet hengelliset joulu-wirret (1786)

1799 Kolme hengellistä wirttä (1799)

n. 1800 Arkkivirsijulkaisu (44)

Sibillan ennustus kirja, prophetia Sibilla. 16 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Finnassa painovuosi n. 1800 arvioitu typografian perusteella. P. 1800–1827 (ilmeisesti kolme painosta; Pipping 4043a-c).

1800 Ilo-laulu Iesuxesta (1690)

1800 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1800 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1800 Yxi walitettawa wirsi (1778)  

1800 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783) 

1800 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783/1816)

1800 Ioulu wirsi (1783)

1800 Kaxi iumalista ja sielua wirwottawaista wirttä, Christuxen kärsimisestä (1783)

1800 Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu (1789) 

1800 Kaxi hengellistä wirttä (1796) 

1800 Yxi ilon sanoman weisu (1799)

1800 Yxi ilon sanoman weisu (1799)

1800–1802 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1800–1827 Sibillan ennustus kirja, prophetia Sibilla (n. 1800)

1801 Arkkivirsijulkaisu (45)

Kaxi uutta hengellistä wirttä, mailman lasten surkiasta sokeudesta ia Herran lasten turwallisesta luottamisesta, heidän lunastajansa päälle, iumalattomain kiukkua wastan. 8 s. Turusa: prändätty Ioh. Ch. Frenckellin tykönä. Oktaavo. Tekijä tuntematon. P. 1801 (ilmeisesti toinenkin lisäpainos). 

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1801 Arkkivirsijulkaisu (46)

Kaxi hengellistä wirttä, ylitzä sen suruttoman mailman sokeudesta Herran teitä. Ensimmäinen. Woi katumatoin mailma syndisten [et]c. W.k. Ainoan Iumalan korkeudes. Toinen. O! autus suurii kuin taiwasa liene. Pränttiin annetut bokbindarin I. Fontenildä. 8 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Kustantaja turkulainen kirjansitoja Jacob Fontén. Toisen virren O! autus suuri kuin taiwasa liene tekijä Siuron mylläri Gustaf Stenman (Hallio 1936, 823). P. 1801–1809. P. 1802. P. 1804 (Wasasa: [G. W. Londicer]/12:o). P. 1807 (Pipping 1805d). P. 1815. P. 1816.

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1801 Yxi uusi hengellinen wirsi, yhden Iumalan lapsen cuolemaan walmistuxest (1749)  

1801 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)  

1801 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760)   

1801 Caxi hengellistä ioulu wirttä (1769) 

1801 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1801 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1801 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1801 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1801 Neljä hengellistä wirttä, sieluin rauhan ja Iumalan kunnian edes auttamisexi (1786) 

1801 Tästä meidän syndeimme tähden kyllä hywin ansaitusta nykyisestä sodasta (1789) 

1801 Yxi surullinen walitus-wirsi, nykyisest ja syndeimme tähden, hywin ansaitusta sodasta (1792)

1801 Yxi surullinen walitus-wirsi, nykyisest ja syndeimme tähden, hywin ansaitusta sodasta (1792)

1801 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792] 

1801 Kaxi hengellistä wirttä (1796) 

1801 Kaxi hengellistä wirttä (1796) 

1801 Kaxi uutta hengellistä wirttä (1801)

n. 1801 Yxi ilon sanoman weisu (1799)

1801–1802 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1801–1809 Kaxi hengellistä wirttä (1801)

1802 Catharina Iohannexen tyttären wiimeinen puhe ja weisu [1762]

1802 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1802 Siitä hirmuisesta ja surkiasta maanjäristyxestä (n. 1779) 

1802 Yxi uusi iumalinen wejsu (1784)

1802 Sionin wirret (1790)

1802 Kolme hengellistä wirttä (1799) 

1802 Kolme hengellistä wirttä (1799)

1802 Kaxi hengellistä wirttä (1801)

1803 Arkkivirsijulkaisu (47)

Neljä hengellistä wirttä, Iumalan suuresta rakkaudesta, ia Hänen armonsa kutzumisesta meitä kohtaan. Esimmäinen. Katzos kuinga suloisest', sinun. W.k. O! Kuinga ihanat asunsias owat. Toinen. Me olem' koosa olleet. W.k. O! Herra ilo suuri, mullon, Kolmas. Lakkaa sielun itkemästä. W.k. O! Herra ilo suuri, mullon, Neljäs. Mä etzin öillä wuoteellan'. W.k. Woi Herra kuinga usiat. Pränttiin annetut matelewalta Mikael Sjöbergildä. 8 s.  Turusa: [J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Mikael Sjöberg.

1803 Arkkivirsijulkaisu (48)

Yxi kaunis jumalinen wirsi, uloswedetty Gerhartin Tutkistelemuksista wuonna 1803. 8 s. Wasasa: C. A. Londiger. Oktaavo. Johann Gerhardin virsi. Ei Finnassa (Pipping 1834/Hultin s. 46).

1803 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767/1783)

1803 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)  

1803 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1803 Tästä meidän syndeimme tähden kyllä hywin ansaitusta nykyisestä sodasta (1789) 

1803 Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu (1789) 

1803–1855 Tästä meidän syndeimme tähden kyllä hywin ansaitusta nykyisestä sodasta (1789) 

1804 Caxi christillistä ja hengellistä wirttä (1764)

1804 Yxi hengellinen wirsi (1781) 

1804 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1804 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783/1816)

1804 Kaxi hengellistä wirttä (1801) 

1805 Arkkivirsijulkaisu (49) / (henkilökirjanen)

Sen puhumattoman ääni waiwasa: sen wiattoman walitus kärsimisesä, ia sen oikian wanhurskaan totinen kerskaminen kuolemasa. Etenasetettu yxinkertaisesa wirresä, ionga yxi lembiä ja rakas isä liikutettu hänen piskaisen tyttärensä kowasta kiwusta ja katkerasta kuoleman kampaukxesta, on itzellensä lohdutuxexi kokoonpannut ja usiambain anomisen jälken trykkiin ulosandanut. Nimittäin Carl Brasse pitäjän apulainen Wesilahdesa. 8 s. Turusa: [Johan Christopher Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Vesilahden pitäjänapulainen Carolus Brasse. 

1805 Yxi uusi ioulu-wirsi (1751)

1805 Wanhat ja uudet hengelliset wirret (1762)

1805 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)  

1806 Wastuutiset hengelliset wirret (1763) 

1806 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1806 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1807 Arkkivirsijulkaisu (50) / (henkilökirjanen)

Ylösrakendawaiset puheet ja sanat, kahdexan wuotiselda sairastawaiselda lapselda, kootut ja etenasetetut yxinkertaisesa wirresä, hänen rakkaalda isäldänsä, joka on pitäjän apulainen Wesilahdesa, Carl Brasse. Weisataan kuin: Woi katumatoin mailma. 4 s. Turusa: [Johan Christopher Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Vesilahden pitäjänapulainen Carolus Brasse. 

1807 Yxi uusi ioulu-wirsi (1751)

1807 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)  

1807 Kaxi hengellistä wirttä (1801) 

1807–1820 Caxi christellistä ja hengellistä wirttä (1764) 

1807–1820 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1808 Wähäisten lasten, ia myös muitten, lasten nöyryteen käändywäisten, ja halullisten sieluin opetus-wirsi (1761)

1808 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)  

1808 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1808 Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu (1789) 

n. 1808 Yxi surkuteldawa walitus-weisu [1792]

1809 Yxi uusi hengellinen wirsi, yhden Iumalan lapsen cuolemaan walmistuxest (1749) 

1809 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1809 Kolme uutta wirttä, Iumalan ijankaikkisesta rakkaudesta Christuxesa Iesuxesa (1791) 

1809 Kaxi hengellistä wirttä (1796) 

1809 Kaxi hengellistä wirttä (1796) 

1810 Virsikirja (aikaisempi laitos 1783)

Uusi suomenkielinen wirsi-kirja, niiden kappalden kanssa, jotka siihen sopiwat; Kuningallisen Majestetin armollisesta käskystä, kolmen consistoriumin suostumisella tarpellisesti parattu; niin myös sen MDCXCV. ylitzekatzotun ruotzin kielisen wirsi-kirjan jälkeen jalosti enätty, ja nyt taas wastuudesta ojettu. Armollisella wapaudella. [? s.] Turusa: prändätty J. C. Frenckellin kirjan-prändisä. Kvartto. Tämä laitos kvarttokokoinen ja omalla nimiölehdellä Evangeliumit ja epistolat (1810/Pipping 357f).

1810 Arkkivirsijulkaisu (51)

Yxinkertainen ja iumalinen wirsi – – M. Rauteliuxelta koottu, ja ystäwäin suosiosta kirja-painoon annettu w. 1810. 4 s. Turusa: I. C. Frenckellin tykönä. Oktaavo. Tekijä ylioppilas Matthias Rautelius (myöh. Someron kirkkoherra Matthias Jernvall). 2. p. 1828. 3. p. 1853. 4. p. 1862.

1810 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767/1783) 

1811 Arkkivirsijulkaisu (52)

Yxi uusi ja surullinen wirsi: sen kamalan ja äkillisen kuoleman tapauxen ylitse, joka huckumisen kautta wuonna 1811. sinä 12. päiwänä touko kuus Ison Kyrön seurakunnas tapahtui. 8 s. Wasasa: C. A. Londicerildä. Oktaavo. Tekijä isokyröläinen Matti Matinpoika Minnilä. P. 1811. P. 1811–1820. P. 1820–1838.

1811 Neljä christillistä wirttä (1766) 

1811 Yxi uusi ja surullinen wirsi (1811)

1811–1820 Yxi uusi ja surullinen wirsi (1811) 

1812 Arkkivirsijulkaisu (53)

Kaxi lyhykäistä ja kaunista wirttä. 6 s. [Turku: J. C. Frenckell]. Oktaavo. Tekijä Jacob Samuelinpoika. P. 1812 (mahdollisesti toinenkin lisäpainos; Hultin s. 191). P. 1813 (4 s./ilmeisesti kaksi painosta; Hultin s. 191). 

Useita painoksia tämän jälkeenkin.

1812 Neljä christillistä wirttä (1766)  

1812 Kaxi lyhykäistä ja kaunista wirttä (1812)

1813 Yxi uusi ehto-wirsi (1766)

1813 Yxi walitettawa wirsi (1778)  

1813 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)  

1813 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786) 

1813 Hengellinen wartia Sionin tyttärillen jotka kuuletta mitä yö kuluu (1789) 

1813 Kaxi lyhykäistä ja kaunista wirttä (1812) 

1814 Sionin juhla-wirret (1769)

1814 Halullisten sjeluin hengelliset laulut (1790) 

1815 Arkkivirsijulkaisu (54)

Kaxi hengellistä wirttä: ioista edellinen on wanhudesta ollut, mutta nyt kauniin sisällepitonsa tähden uudesta präntiin annettu ja jälkimäinen nyt kokoonpandu. 8 s. Turusa: [J. C. Frenckell ja poika]. Oktaavo. Ensimmäisen virren Jumalalle olkon kiitos olen liitos tekijä ruotsiksi Elsa Christina Holmsten (k. 1735), toisen virren Minun suuri Jumalani kuningani muuten tuntematon Jacob Jacobinpoika Pitkähkö (Jaakko Pitkätky).

Useita painoksia 1830-luvulta alkaen.

n. 1815 Arkkivirsijulkaisu (55)

Yxi uusi surullinen weisu: tapahtuneista ja tapahtuwaisista merkillisistä ja waari otettawista aijoista, kokoon pandu yhdeltä sokialta ristin ja onnettomuden osa welieltä: ennen tätä philosophiä studenti Johan Sundell Kauhawalla. 8 s. [Vaasa: C. A Londicer]. Finnan mukaan painettu 1810–1820. Tekijä kauhavalainen ylioppilas Johan Sundell. P. 1818–1831. P. 1825–1838.

1815 Yhden ylpiän pijan, ia köyhiä wanhembians wastan ynsiän tyttären (n. 1760) 

1815 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1767/1783)

1815 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1815 Zionin lasten keskinäinen kehoitus- ja ilo-weisu (1786)

1815 Kaxi hengellistä wirttä (1801) 

1816 Virsikirja (aikaisempi laitos 1783)

Uusi suomenkielinen wirsi-kirja, niiden kappalden kanssa, jotka siihen tulewat; Kuningallisen Maj:tin armollisesta käskystä, kolmen consistoriumin suostumisella tarpellisesti parattu; niin myös sen MDCXCV. ylitze katzotun ruotzin kielisen wirsi-kirjan jälkeen jalosti enätty: armollisella wapaudella. Turusa: prändätty Joh. Chr. Frenckellin ja pojan tykönä. Oktaavo. Tämä laitos painettu Turussa ja sisältää liitteen Ehtoo- ja aamuhartauden uhri. Epäselvää, onko tämä liitteenä jo oktaavo-painoksissa vuosilta 1800 ja 1804 (ks. vuoden 1783 laitos).

(n. 1816 Arkkivirsijulkaisu 56)

Kuusi hengellistä wirttä, suruttomille syndisille waroituxexi ja neuwoxi: mutta erinomattain, turmeluxen kaupungista uloslähteneille, Zionin wuorelle matkustawaisille, hengellistä waloa etsiwäisille, Iesuxen armoa halawaisielle, surun ja murhen alla olewaisille sieluille ylösrakennuxexi, neuwoxi, waroituxexi ja lohdutuxexi, tällä wijmmeisellä mailman lopun ajalla. Kokonpandu, ynnä Raamatun-lohdutus-paickain kansa, yhdeldä uuten Ierusalemijn matkustawaiselda sielulda. 16 s. Wasasa: Londicerin Kirjan-Prändisä. Oktaavo. Finnan mukaan painettu vuosien 1807 ja 1830 välillä. P. n. 1820 (Finnan mukaan 1810–1830).

(n. 1816 arkkivirsijulkaisu 57)

Neljä hengellistä fangein-wirttä. 8 s. [Vaasa: C. A. Londicer]. Oktaavo. Finnan mukaan painettu 1809–1838.

1816 Uusi suomenkielinen wirsi-kirja (1783)

1816 Kaxi hengellistä wirttä (1801)